Visual Basic Projeleri - Sayıları Büyükten Küçüğe Doğru Sıralama
sayıları girin büyükten küçüğe sıralasın

Private Sub Command1_Click()
Cls

Dim sayi_dizini() As Integer
Dim a As Byte
Dim b As Byte
Dim gecici As Byte
Dim dizin_sayisi As Byte

dizin_sayisi = InputBox("kaç sayı girilecek")
ReDim Preserve sayi_dizini(dizin_sayisi)

For a = 1 To dizin_sayisi
sayi_dizini(a) = InputBox(a & ". sayıyı giriniz")
Next a

For a = 1 To dizin_sayisi
For b = a To dizin_sayisi
If sayi_dizini(a) < sayi_dizini(b) Then
gecici = sayi_dizini(a)
sayi_dizini(a) = sayi_dizini(b)
sayi_dizini(b) = gecici
End If
Next b
Next a

For a = 1 To dizin_sayisi
List1.AddItem sayi_dizini(a)
Next a
End Sub