Anadolu Ajansı

ANKARA - Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK), yayınladığı bir dokümanda, insan hakları, demokrasi ve hukuk devleti ilkeleri hakkındaki görüşlerini açıkladı.

Hazırlanan dokümanda, Avrupa Güvenlik İşbirliği Teşkilatı`nın (AGİT) "Güvenliğin Siyasi-Askeri Yönleri Hakkında Davranış İlkeleri Rehberi" doğrultusunda Türk Silahlı Kuvvetleri`nin çalışma ve uygulamaları anlatıldı.

Türk Silahlı Kuvvetleri`nin, ülkenin iç ve dış güvenliği kadar, demokrasinin, insan haklarının ve hukuk devleti ilkesinin en güçlü savunucusu olduğu, ancak bu kavramların istismarı yoluyla yasa dışı, yıkıcı ve bölücü faaliyetlere karşı hukuk devletinin elinde bulunan yasal önlemlerin ülke koşulları dikkate alınmadan kaldırılmasının, bu kutsal kavramlarla mazur gösterilemeyeceğinin de bilincinde olduğu bildirildi.

Dokümanda, "İyi uygulanabildiği taktirde uluslararası barış ve güvenliğe önemli katkılar sağlayabilecek nitelikte siyasi bir belge" olarak değerlendirilen davranış ilkeleri rehberindeki konularda Türk Silahlı Kuvvetleri`nin, kendi bünyesinde her türlü çalışmayı tamamladığı belirtildi.

"Türk Silahlı Kuvvetleri olarak, uluslararası alanda terörizme karşı mücadelede işbirliği, Silahlı Kuvvetler`in demokratik kontrolü, silahlı kuvvetlerin iç ve dış güvenlikte kullanılma esasları, insan hakları ve harp hukuku kuralları gibi ana konulardaki yükümlülüklerimizin en etkin bir şekilde yerine getirileceğinden tereddütümüz bulunmamaktadır" denilen dokümanda, Türk Silahlı Kuvvetleri`nin bu çerçevedeki konumu ve görüşleri şöyle dile getirildi:

"- Türkiye, özellikle samimiyetten uzak bir şekilde, insan hakları maskesi altında veya siyasi suçlarla bağlantılı olduğu sözde gerekçesi ile dünyanın en kanlı teröristlerinin ve hatta terör örgütlerinin sözde liderlerinin dolaylı da olsa desteklenmesi, gözetilmesi ve korunmasından son derece rahatsızdır."

TSK, TBMM VE BAKANLAR KURULU`NUN KONTROLÜNDE
- Türk Silahlı Kuvvetleri Anayasa ve kanunlar uyarınca, TBMM`nin ve Bakanlar Kurulu`nun etkin demokratik ve politik kontrolü altındadır... Milli Güvenlik Kurulu ve Yüksek Askeri Şura, asker ve sivil üyelerin oluşturduğu anayasal organlardır.

- Silahlı Kuvvetler`in yetki ve görevlerinin ve bunların sınırlarının açık ve ayrıntılı bir şekilde yasalarla belirlenmesi, Silahlı Kuvvetler`in demokratik kontrolü açısından en sağlıklı ve etkin bir yöntemdir.

- Milli Savunma Bakanlığı`nın, Genelkurmay Başkanlığı ile görev ilişkileri ve yetki alanı kanunla düzenlenmektedir. Türk Silahlı Kuvvetleri`ne ve Milli Savunma Bakanlığı`na ilişkin savunma harcamaları da TBMM tarafından onaylanmaktadır. TBMM söz konusu onaylamayı yaparken, Bakanlar Kurulu tarafından önerilen savunma bütçesinden gerekli indirimleri yapma yetkisine ve denetim sistemine sahiptir.

TSK POLİTİK YÖNDEN TARAFSIZ
- Türk Silahlı Kuvvetleri politik yönden tarafsızlık hususunda da büyük bir hassasiyet göstermektedir. Bu bağlamda Türk Silahlı Kuvvetleri örnek bir konum ve statüye sahiptir... Silahlı Kuvvetler`in politik yönden tarafsızlığını sağlamak üzere bütün yasal ve idari tedbirler alınmıştır. Bu yasalarla, Türk Silahlı Kuvvetleri aktif siyasetin dışında tutulmuştur. Türk Silahlı Kuvvetleri personeli, oy kullanmaya ve bilgi edinmeye ait anayasal haklarını kullanması hariç olmak üzere, hiç bir şekilde siyasi faaliyette bulunmamaktadır.

- Silahlı Kuvvetler`in içinde ve dışında, meşru emir-komuta zinciri haricinde hareket edebilen, kontrolden uzak, anayasal ve yasal yollarla denetlenemeyen herhangi bir birimin de bulunmasına asla izin verilmeyeceği bilinmelidir.

- Türk Silahlı Kuvvetleri, sivil toplumla, yani Türk halkıyla bütünleşmiştir. Türk Silahlı Kuvvetleri`nin kendi halkından saklayacağı hiç bir şey bulunmamaktadır.

TSK GÖREVİNİ YERİNE GETİRİRKEN
- Türk Silahlı Kuvvetleri`nin görevi, Türk Silahlı Kuvvetleri İç Hizmet Kanunu`nun 35. maddesi uyarınca belirlenmiştir. Buna göre, Türk Silahlı Kuvvetleri`nin görevi, Türk yurdunu ve Anayasa ile tayin edilmiş olan Türkiye Cumhuriyeti`ni kollamak ve korumaktır. Bu cumhuriyetin nitelikleri Anayasa`da, insan haklarına saygılı, demokratik, laik ve sosyal bir hukuk devleti olarak belirlenmiş olup, bu niteliklerin değiştirilmesi mümkün değildir.

- Şüphesiz ki, Türk Silahlı Kuvvetleri demokratik meşruiyet sınırları içerisinde saptanan, yasalarda yer alan görevlerini yerine getirirken, Başbakan`ın, Bakanlar Kurulu`nun, Cumhurbaşkanı`nın ve TBMM`nin etkin, demokratik kontrolü altında hareket etmektedir. Bu bağlamda, askeri hizmet ve görevler, Bakanlar Kurulu tarafından saptanan devletin milli güvenlik siyaseti çerçevesinde yönlendirilmekte ve yerine getirilmektedir.

ASKERLİK HİZMETİNDE "VİCDANİ RET"
- Yasalarımızda "Vicdani Ret" gibi gerekçelerle askerlik hizmetinden muafiyet öngörülmemiştir. Bu bir bakıma ülkemizin stratejik konumunun ve içinde yaşanmakta olan koşulların yarattığı zorunlu güvenlik ihtiyacından kaynaklanmaktadır. Türkiye`ye yönelik bu iç ve dış tehditleri doğuran söz konusu faktörler değişmediği müddetçe "Vicdani Ret" kavramının düzenlemelerimize girmesi mümkün görülmemektedir.

SİLAHLI ÇATIŞMA HUKUKU VE İNSAN HAKLARI
- Türk Silahlı Kuvvetleri, silahlı çatışma hukuku kurallarının eğitim ve öğretimine büyük önem vermektedir... Hedef bu kuralların silahlı çatışmada düşmanla karşı karşıya gelecek tek ere kadar öğretilmesi ve erlerin bu kurallara uygun refleks geliştirmeleridir... Konferanslarda kuralların öğretimine ilaveten özellikle harekat hukukuna ve dolayısı ile bu alandaki uluslar arası antlaşmalardan kaynaklanan yükümlülüklerimize aykırı hareket edenlerin, gerek ulusal, gerek uluslararası alanda kişisel olarak sorumulu tutulacakları ifade edilmektedir.

- Avrupa İnsan Hakları Divanı`nın zorunlu yargı yetkisini kabul eden ülkemiz, olağanüstü hal ile idare edilen bölgelerde dahi iç güvenlik harekatını Anayasamız ve Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi`nde yer alan hükümler başta olmak üzere en geniş insan haklarına saygı çerçevesinde yerine getirmektedir.

DEMOKRASİ VE İNSAN HAKLARI GİBİ KUTSAL KAVRAMLAR
Genelkurmay Başkanlığı`nın dokümanının sonuç bölümünde, Türk Silahlı Kuvvetleri`nin ülkenin iç ve dış güvenliğinin olduğu kadar, demokrasinin, inasan haklarının ve hukuk devleti ilkelerinin de en güçlü savunucusu olduğu vurgulandı ve şöyle denildi:

"Bununla birlikte Türk Silahlı Kuvvetleri, demokrasi ve insan hakları gibi kavramların istismarı yoluyla yasa dışı, yıkıcı ve bölücü faaliyetlere karşı hukuk devletinin elinde bulunan yasal önlemlerin de ülke koşulları dikkate alınmadan kaldırılmasının, bu kutsal kavramlarla mazur gösterilemeyeceğinin bilincindedir..."