Atatürk’ün Kültür Konusunda Görüşleri

Kültür konusunda Atatürk, düşüncelerini net bir şekilde ifade etmiş ve bu
yönde gerekli politikalar oluşturmuştur. Atatürk “Varlığımızın temeli kültürdür.”,
“Türkiye Cumhuriyetinin temeli kültür olacaktır.” diyerek kültüre verdiği önemi
açıkça belirtmiştir.
Atatürk, Cumhuriyetimizin 10. yılı kutlamalarındaki söylevinde Türk milletinin
kültür hedefini göstermiştir. Atatürk bu konuda şunları söylemektedir.
“Yurdumuzu dünyanın en bayındır ve uygar ülkeleri düzeyine çıkaracağız.
Milletimizi en geniş refah araç ve kaynaklarına sahip kılacağız. Millî kültürümüzü
çağdaş uygarlık düzeyinin üstüne çıkartacağız...”
Atatürk’ün önderliğinde gerçekleşen önemli kültürel gelişmelerin
başlıcaları şunlardır: “fiapka Kanunu”nun çıkarılması (25 Kasım 1925) “Türk
Harşeri Hakkında Kanun”un çıkarılması (1 Kasım 192. Kültürleme ile
gerçekleşen bu yenilikler ile amaç Türkiye Cumhuriyetini çağdaş uygarlık
düzeyinin üze-rine çıkartmaktır.
Atatürk, özellikle kültür emperyalizminin etkileri üzerinde şunları
söylemiştir: “Kültür, dine karışmış masallardan, yaradılış ve varlığımızla ilgisi
olmayan fikir ve inançlardan, doğudan ve batıdan gelen etkilerden uzak, millî
karakter ve ta-rihimize uygun bir kültürdür.” “Ülkesinin yüksek istiklâlini
korumasını bilen Türk milleti dilini de yabancı dillerin boyunduruğundan kurtarmalıdır.”
Atatürk devrimleri de işte bu gerekçelerle gerçekleştirilmiştir. Atatürk; toplumsal,
ekonomik, siyasal gelişmelerle birlikte kültürel gelişmelere de önem vermiştir.
kazanılması süreci en genel anlamıyla sosyalleşme olarak adlandırılır.
Kültür emperyalizmi, kültürel yozlaşmaya ve kültürel asimilasyona yol
açar, ulusal kültürün bozulup yok olmasına neden olur. Kültür alanında Atatürk’ün
önderliğinde gerçekleştirilen yenilikler kültür emperyalizminin etkilerini de ortadan
kaldırmaya yöneliktir.