Kültürleme, Kültürlenme ve Kültürleşme

Kültürleme: Bireyin doğumdan ölüme kadar toplumun istek ve beklentilerine
uyacak şekilde etkilenmesi ve değiştirilmesidir. Kültürleme, eğitimden daha geniş
bir anlam içerir. Eğitim, kültürlemenin bilinçli, amaçlı veya istendik
şartlandırmalarını içermektedir. Oysa kültürleme bilinçsiz, yaygın, kendiliğinden,
rastgele, bireysel öğrenmeleri ve şartlandırmaları da kapsar. Çocuğun ya da gencin,
büyüklerinin olumlu ya da olumsuz davranışlarını model alarak kendiliğinden
davranması bir kültürlemedir.
Kültürlenme: Kültürler arasında etkileşim sonucunda, gerçekleşir ya da
farklı toplumlardan kopup gelen birey ve grupların buluşması ve bir etkileşim
sürecine girmesiyle başlar. Bir bireyin ya da grubun kendi kültüründe bulunmayan
yepyeni bir birleşime varmasıyla kültürlenme gerçekleşir. Köyden büyük kente göç
eden bir bireyin, kendi bölgesine özgü kültürel ögeleri ve kentte karşılaştığı yeni
kültürel ögeleri kendinde birleştirmesiyle kültürlenme ortaya çıkar.
Kültürleşme: Bir kültürün başka bir kültürden birtakım unsurlar
almasıdır. Kültürleme insanlığın kendi kültüründen öğrendiklerinin tümü olduğu
hâlde; kültürleşme insanın başka toplumlardan öğrendikleri veya bir toplumun
diğerinden aldığı, ögeler ve farklı toplumların karşılıklı olarak birbirinden etkilenmesidir.
Kültürleşme, bir kültürün zorlamasına dayalı olarak gerçekleşmez. Toplumsal,
ekonomik, düşünsel gelişmeler yoluyla olur. Kültürleşme ile her iki kültür ögesi de
değişime uğrar.
Kültürel yayılma: Belli bir toplumda kültürün maddî ve manevî
ögelerinin dıştan içe ya da içten dışa doğru yayılmasıdır. Geçmiş yıllarda misyonerler,
tüccarlar, kâşişer, göçmenler aracılığıyla gerçekleşen kültürel yayılma, günümüzde
kitle iletişim araçlarıyla gerçekleşmektedir. Bu durum kültürel yozlaşmaya neden
olabilir.
Kültürel değişme:insanın doğal ve toplumsal çevresini denetimi altına
almasını sağlayan kültürel ögelerin zaman içerisinde ve uygun koşullarda
dönüşümü anlamına gelir. Teknolojik alandaki ilerlemeler maddî kültürel ögelerin,
geleneklerdeki değişmeler manevî kültürel ögelerin değişimine örnek gösterilebilir.