Kültür-Eğitimilişkisi: Kültürel ögeler dil yoluyla aktarılır. Dil (söz ve
yazı) ile aktarmanın kurumlaşması sonucu “eğitim” ortaya çıkmıştır. Eğitim
kurumu ile kültürel değerler düzenli ve bilimsel bir şekilde yeni kuşaklara geliştirilerek
aktarılır. Kültürün temel özelliklerinden biri olan “öğrenilirlik” eğitim yoluyla
sistemleştirilmiştir.
Toplumsallaşma (sosyalleşme) ve kültürel değerleri kazanma öncelikle aile
kurumunda başlar. Aile kurumunda başlayan bu süreç eğitim kurumlarında belirli
bilimsel kurallara uygun ve sistematik bir şekilde devam eder. Eğitim, maddî ve
maddî olmayan kültür ögelerini aktararak bireyin belli bir meslekte uzmanlaşmasını
sağlar. Kültürün maddî unsurlarındaki değişmelere ve bilimsel yeniliklere ancak
eğitim yoluyla ulaşabiliriz.
Atatürk’ün eğitim alanında yaptığı devrimler, kültürel ögelerin bilimsel,
çağdaş ve lâik bir anlayışla aktarılmasını sağlamıştır. Hızlı toplumsal gelişmeler ve
kültürel değişmeler, kültürün bilimsel olarak aktarıl-masında eğitimin önemini
daha fazla hissettirmektedir.