Kültürün Özellikleri
a. Kültür Toplumsaldır: Kültür bir toplumun ya da toplumsal grubun
temel özelliğidir. Toplumların doğal varlık alanında var olması gibi, kültürler de
toplumsal varlık alanında var olurlar.
b. Kültür Tarihseldir: Her kültür ve kültür ögesi toplumların tarihsel
gelişim süreçlerinde oluşur. Tarihten bağımsız bir toplumdan söz edilemeyeceği
gibi, kültürden de söz edilemez. Bugünkü kültürel değerlerimiz geçmişteki kültürel
değerlerden etkilenerek şekillenmiştir.
c. Kültür Hem Öğrenilir Hem Öğretilir. Kültürün öğrenilmesinin ve
öğretilmesinin aracı dildir.insan, doğduğu toplumun kültürel ögelerini dil yoluyla
aile kurumundan başlayarak öğrenir. Kültürel aktarım eğitim kurumları, dernekler,
vakışar, kitle iletişim araçları vb. ile devam eder.
Doğum ile birlikte başlayan toplumsallaşma, bireyin yaşadığı toplumun
kültürel ögelerini öğrenip benimsemesiyle gerçekleşir. Kültür, toplumsallaşma
yoluyla gelecek kuşaklara aktarılır.
d. Kültür Göreli Bir Sürekliliğe Sahiptir: Kültürel ögeler toplumsal
gelişme ile birlikte değişim gösterir. Kültür ögelerindeki değişme, çeşitli buluşlar
yoluyla veya kültürlerin birbirleriyle karşılıklı etkileşimleri sonucunda gerçekleşir.
Kültürel değişme, öncelikle maddî kültür ögelerinde olur. Buluşların ya da
teknolojik gelişmelerin yeni bir kültüre aktarılması, manevî kültür ögelerinin de
değişmesine neden olur. Kültürel ögelerdeki bir yenilik, aynı zamanda dilin de
zenginleşmesini sağlar. Maddî kültür ögelerindeki bir değişme, manevî kültür
ögelerini de zamanla değiştirir. Örneğin, üretimin kara sabanla yapıldığı bir toplum
çok çocuklu ve geniş aile yapısını gerektirir. Teknolojik bir ürün olan traktörün,
biçerdöverin tarıma girmesi, köydeki aile yapısını zamanla değiştirecektir.
Tarihsel bir süreç içinde, toplumların değişimi ve gelişimi sonucunda
oluşan kültürel ögeler, kuşaktan kuşağa aktarılarak göreli süreklilik gösterirler.
Kültürel değişmeler toplumdan topluma, zamandan zamana değişebildiği gibi aynı
toplumda da zamanla değişir.
Bir kültürde doğru olan bir değer veya norm, başka bir kültür için “vahşi”,
“aptalca” gelebilir. Örneğin,ispanyolların boğa güreşleri bir Hintliye yanlış
gelebilir. Hindistan’da ineklere gösterilen inanç ise birispanyol için “anlamsız”
olabilir. Farklı kültürlerin ve alt kültürlerin olması, farklı yaşam tarzlarından,
coğrafî koşullardan, inançlardan, değer ve normlardan kaynaklanmaktadır.
Farklılıklar olmakla birlikte, bir arada yaşama toplumsal bir gerçektir. Bu nedenle
bir toplumda farklı kültürel değerlerin olması bir arada yaşama zorunluluğunu
engellemez.
Farklı kültür ögelerinin bir bütün içinde birbirine bağlanmasına kültürel
bütünleşme (entegrasyon) adı verilmektedir.