Kara damarlarda kan basıncı azdır. Onun için bunların duvarları incedir. Bazı insan:-)larda bu damarların cidarları büsbütün zayıftır. Bunlar umumî olarak bağ dokusu zayıf insanlardır ki bu hal irsidir. Bu gibi in
sanlarda kanın basıncı damar duvarını genişletir. Damar kapak:-)ları iyi kapanamaz olur. Hele bu insanlar ayakta durarak çalış:-)maya mecbur olurlarsa bacağa toplanan kan çoğalacağından ve adele hareketi olmadığından damarlardaki kan vücudun yukarı taraflarına çıkamaz, bacaklarda yığılır. Kan dolaşımı yavaşlar, •damarların şişkinliği deri altından görünmeye başlar, bu hale va:-)ris denir. İstatistikler göre varisler en ziyade lokomotif maki:-)nistlerinde ve en az da posta müvezzilerinde bulunur. Şu halde varisi yürümek değil ayakta durmak yapar. Müzmin kabız, ge:-)belik gibi havsalarda kanın geçmesini zorlaştıran âmiller ve ba:-)cağı sıkan çorap bağları ve damar korseler, varis teşekkülünü kolaylaştırır. Varislerin bulunduğu yerlerde deri tabakası iyi beslenemez. Böylece yaralar açılır. Varislerde toplanan kan pıh-tılaşabilir. Ve bundan da emboli tehlikesi baş gösterebilir.
Tedavi : Varisleri önlemek için kabıza mâni olmalı, dar kor:-)selerden ve çorap bağlarından çekinmeli ve yürüyüşler yapmalı:-)dır. Tedavi için lâstik çorap kullanılır. Varisler muayyen bir bü:-)yüklüğe varınca bazı ilâçlar zerkedilerek genişleyen damarlar kurutulur. Bazan da ameliyatla bu damarları çıkarmak lâzımge-lir. Damarlara zerkedilecek mayi, kan pıhtılaşmasını kolaylaştı:-)rarak damarın kurumasına sebep olur. Bu maksatla şeker ve tuz eriyikleri kullanılır. Bazan bu varisler patlayarak büyükçe kana:-)malara sebep olur. Bu patlamalarda bacak yukarı kaldırılır. Ka:-)nayan yere sıkı bir band sarılır. Bazı koşucularda da varisler ola:-)bildiğine göre her varisin arıza yapmadığı anlaşılmaktadır. Va:-)rislerden meydana gelen yaralar uzun sürer ve tedavileri güçtür. Buralar daima kolayca iltihaplanır. Tedavi için kullanılan vası:-)talar bile iltihabı genişletebilir. Bu hastalar yattıkları zaman ayaklarını yükseğe koymalıdır.