Deri, üç tabakadan yapılmıştır. Üst deri, asıl deri ve altı dokusu. Derinin kalınlığı ve bu tabakaların genişliği vücudunmuhtelif yerlerinde farklıdır. Üst deri sert ve sıkı bir dokudan yapılmıştır. Kafada ve sırtta kalındır, fakat yüzde, mafsalların üstünde, husyede, göz kapaklarında o kadar incedir ki altındaki damarlar görünür. Bu üst tabakayı sıyırdığımız zaman ağrımaz ve kanamaz. Çünkü bu tabakanın siniri ve damarı yoktur.
Derinin en mühim tabakası asıl deri tabakasıdır. Bunun için de elâstikî ve bağ dokusu lifleri bulunur. Bu tabakanın için:-)de bol kan damarları ve dokunma duygusu cisimcikleri bulunur.
Alt deri tabakası elâstikidir. Ve deriyi alttaki tabakalara bağlar. Cildi ve kılları havanın ve terin zararlarından korumak için cilt yağı denen özel bir yağ bulunur. Bu yağ küçük bir ka:-)nalla cildin üstüne nakledilir. Yalnız avuç içinde ve ayak taban:-)larında ve penis derisinde bu yağ bezleri yoktur. Deride bundan başka ter bezleri bulunur. Bunun kanalları üst tabakaya varır. Ter bezleri koltuk altında, el ayasında, tabanlarda, kasıkta, alın:-)da ve meme başında boldur. Sırtta azdır. Dudak kenarında ve penis kabuğunda hiç bulunmaz. Ter bezlerinin yekûnu iki bu:-)çuk milyon olarak tahmin edilir.
El ayası, ayak tabanı, dudak kenarı gibi mahdut yerler -)tisna edilirse vücudun her yerinde kıllar bulunur. Her kıl bir kökle bir kıl soğanına yerleşmiştir. Bu soğana yağ bezlerinin kanalları açılır. Bu yağ saçların parlaklığını verir. Tarak ve fırçaların zamanla yağlanması bundandır.
Deri altı yağ tabakasının vazifesi vücudun girinti ve çıkıntı:-)larını doldurmak ve ona şekil vermektir, bu yağ vücut harare:-)tinin çabuk kaybedilmesine de mâni olur.
Derinin önemli vazifeleri vardır. Bunlardan birisi deri ile teneffüstür. Deri vasıtasiyle bir miktar oksijen alır ve asit kar:-)bonik veririz. Bundan başka deri vücutta fazlalaşan harareti dışarı çıkaran bir uzuvdur. Bu sayede vücut harareti sabit ka:-)lır. Deri ter ifraz etmek suretiyle vücuda zararlı olan maddeleri dışarı atar. Bu sebepledir ki tere sulandırılmış idrar demişler:-)dir. Nihayet deri dokunma duygusunun bulunduğu yerdir ki, ha:-)reket basınç, ağrı ve dokunma bu duyguya dahildir. Deri bir sürü mesameleri ihtiva eder. Bunların açık durması lâzımdır. Halbuki ter, toz toprak bunları kapar. Bu bakımdan su ve sa:-)bun insanın en büyük dostudur. Sabun derinin üstündeki yağı eriterek derinin hava ile temasını kolaylaştırır. Bu temizlik ay:-)nı zamanda deri damarlarından hararet verilmesini de kolaylaş:-)tırır. Deri vasıtasile insan soğuk suya alışabilir ve bu suretle
üşütmelere karşı dayanıklı bir hale gelir. Böylece banyolar bil:-)hassa deniz banyoları pek lüzumlu şeylerdir.
Açık havada gezinti ve dans gibi vücut hareketleri cilt te:-)neffüsü bakımından faydalıdır. Meslekleri icabı oturmaya mec:-)bur olanlar zaman zaman dağa tırmanmak gibi bir spor yap:-)malı ve vücudu kuvvetle ovmalıdır. Cildin ferahlaması ve açıl:-)ması için buhar ve terleme banyoları elverişlidir. Sabahleyin ya:-)takta çok şekerli sıcak süt içmek tavsiyeye şayandır.
El ve ayağın aşırı derecede terlemesi sık görülen bir rahat:-)sızlıktır ve zamanla fena bir koku yapar. Böyle insanlar kendi:-)lerini kolay üşütürler. Ayak terlemesinin en birinci tedbiri te:-)mizliktir. Sıcak ayak banyosu, sirke ile, konyakla, permanga:-)natla, alüminyum asetatla ayağı ovmak, tanen, formalin sabunu kullanmak, dermatol, tanoform, asitborikli pudralar kullanmak iyi gelir. El terlemesine karşı naftol, tanen, salisilat mahlûlleri kullanılır. Şu kadar ki bu ilâçların devamlı kullanılması zarar:-)lıdır. Ve terlemeyi tamamen kesmek de tehlikelidir.
Tırnak, yapısı itibariyle üst derinin aynıdır. Boynuz hücre-lerindendir. Tırnak, özel bir tırnak yatağında yerleşmiş bulunur.