Osmanlı Hanedanı'nın sultanları 1299'dan 1922'ye kadar kıtalararası geniş bir imparatorluğa hükmetmiştir. Osmanlı İmparatorluğu zirvedeyken; kuzeyde Macaristan güneyde Somali batıda Cezayir ve doğuda Irak'a kadar uzanmıştır. İlk başlarda imparatorluk Bursa'da yönetilirken 1366'da Edirne başkent oldu. Son olarak da Bizans İmparatorluğu'ndan alınan İstanbul başkent oldu. İmparatorluğun ilk yıllarının anlatımında efsane ve gerçeği ayırmanın zor olması nedeniyle değişen konular olmuştur; buna rağmen çoğu modern bilginler imparatorluğun aşağı yukarı 1299 yılında ortaya çıktığını ve kurucusunun Oğuz Türkleri'nin Kayı Boyu'ndan gelen Osman Gazi olduğunu kabul eder. Osmanlı Hanedanı 36 sultanla 6 yüzyıl boyunca var oldu. Osmanlı İmparatorluğu I. Dünya Savaşı'nda müttefik olduğu İttifak Devletleri'nin yenilgiye uğraması sonucuyla tarih sahnesinden kayboldu. İmparatorluğun İtilaf Devletleri tarafından bölünmesi ve ardından gelen Kurtuluş Savaşı modern Türkiye Cumhuriyeti'nin doğmasına yol açtı.
Osmanlı Devleti varolduğundan beri mutlak monarşi ile yönetilirdi. Sultan hiyerarşik Osmanlı sisteminde ve siyasi askeri hukuki sosyal ve çeşitli başlıklarda en üstteydi Teorik olarak sadece Tanrı'ya ve yerine getirmesi gereken Tanrı'nın yasaları (İslam'daki şeriat)'na sorumluydu. Onun ilahi görevi İran-İslam başlıklarına yansıtılan "Tanrı'nın yeryüzündeki gölgesi" (zill Allah fi'l-alem) ve "yeryüzünün halifesi" (halife-i ru-yi zemin) olmaktı. Tüm devlet dairesi onun hükmündeydi ve verdiği her karar ferman adı verilen kararnamede yayımlanırdı. Başkomutandı ve tüm yurttaki resmi unvanıydı. 1453'te İstanbul'un Fethi'nden sonra kendilerini Roma İmparatorluğu'nun varisi olarak görürlerdi bu nedenle ara sıra Kayser ve İmparator unvanını kullanırlardı. 1517'de Mısır'ın Fethi'nden sonra I. Selim halife unvanını da benimsedi. Böylece evrensel Müslüman hükümdarı olduğunu iddia etti. Yakın zamanlarda Osmanlı hükümdarları tahta çıkmada Avrupa hükümdarlarının taç giyme törenine eşdeğer olarak Osman'ın Kılıcı ile kuşatılırdı. Kuşatılmayan sultanın çocukları verasete uygun değildi.
Teoride ve ilkelerde teokratik ve salt olmasına rağmen uygulamada padişah'ın yetkileri sınırlıydı. Siyasi kararlarda hanedanın önemli üyelerinin görüş ve tutumlarını dikkate alırdı bürokratik ve askeri kuruluşlarda aynı zamanda dini liderlerdi.17. yüzyıldan bu yana imparatorluk uzun süren durgunluk dönemine girdi bu dönemde sultanlar çok güçsüzleştiler. Birçoğu güçlü Yeniçeri Ocağı tarafından tahttan indirildi. Tahta geçmesi yasaklı olmasına rağmen Harem-özellikle hükümdarın annesi (Valide Sultan olarak da bilinir)- sahne arkası önemli politik rollerde Kadınlar saltanatı dönemi boyunca etkili oldu.
Sultanların azalan güçleri ilk sultanların ve sonrakilerin saltanat uzunluklarının farklılığından dolayı kanıtlandı. I. Süleyman imparatorluğu 16. yüzyılda doruk noktasına çıkaran 46 yıllık saltanatı olan Osmanlı tarihinin en uzunuydu. V. Murat 19. yüzyıl gerileme dönemine hükmeden kayıtlardaki en kısa saltanattı: saltanatı sadece 93 gün sürdü. Parlamenter monarşi V. Murat'ın varisi II. Abdülhamit imparatorluğun son mutlak ve ilk anasayasal monarşi hükümdarı zamanında resmileşti.2009'dan beri Osmanlı hanedanının başı ve Osmanlı tahtının sahibi Abdülmecit'in büyük torunu Bayezid Osman'dır.
Tuğralar kaligrafik mühür ya da Osmanlı sultanları tarafından kullanılan imzalardır. Onlar tüm resmi belgelerde sikkelerde ve daha önemlisi padişahın portresinin belirlenmesinde kullanılırdı. "Notlar" sütunu padişahların ebeveynlerini ve kaderlerini içerir. Padişah'ın saltanatının sonu doğal ölümle bitmediği zaman nedeni kalın gösterilir. İlk hükümdarlar için genellikle saltanatının sonu ve varisinin tahta çıkması arasında bir zaman vardır. Bunun nedeni tarihçi Quataert'e göre bu dönemde Osmanlı'da uygulanan en yaşlı olan değil en uygun olanın tahta geçmesidir: sultan öldüğünde bir galip çıkana kadar tüm oğulları savaşmak zorundaydı. Bundan dolayı iç çatışma meydana gelmiş ve kardeş katili gerçekleşmiştir sultanın ölüm tarihi bu nedenle her zaman varisin tahta geçmesiyle aynı tarihte değildir.1617'de Şehzade sistemi en uygun olanın tahta geçmesi yerine yaşça en büyük olanın tahta geçtiği sistemle (ekberiyet) değişti. Bu sistemle tahta ailenin en büyük erkeği geçti. Bu da 17. yüzyıldan bu yana neden ölen sultanın yerine nadiren kendi oğlunun genellikle amca ya da kardeşinin geçmesini açıklar. En büyük olanın tahta geçtiği sistem (ekberiyet) 19. yüzyılda alınan başarısız sonuçlara rağmen saltanatın sonuna kadar sürdü.


Padişahların Kısa Tanıtımları

Osman Gazi (1281-1326)
*
Osman Gazi (1258 - 1326) Osmanlı Devleti'nin kurucusu olan Osman Gazi 1258'de Söğüt'te doğdu. Babası Ertuğrul Gazi annesi Hayme Hatun'dur.

Orhan Gazi (1326-1359)
*
Orhan Gazi (1281 - 1360) 1281 yılında doğdu. Babası Osman Gazi annesi Kayı aşireti'nin ileri gelenlerinden Ömer Bey'in kızı Mal Hatundu. Orhan Gazi sarı sakallı uzunca boylu mavi gözlüydü. Yumuşak huylu merhametli fakir halkı seven ulemaya hürmetli dindar adaletli hesabını bilen ve hiçbir zaman telaşa kapılmayan halka kendisini sevdirmiş bir beydi. Sık sık halkın arasına karışır onları ziyaret etmekten çok hoşlanırdı.

Murad Hüdavendigar (1359-1389 Murad I )
*
Sultan Birinci Murad 1326'da Bursa'da doğdu. Babası Orhan Gazi annesi Bizans tekfurlarından birinin kızı olan Nilüfer Hatun'dur (Holofira). Sultan Birinci Murad uzun boylu değirmi yüzlü ve iri burunluydu. Kalın ve adaleli bir vücuda sahipti. Başına mevlevi sikkesi üzerine testar sarılı bir başlık giyerdi. Çok sade giyinir ve kırmızı zeminli beyaz elbiseden hoşlanırdı.


Yıldırım Bayezid (1389 -1402)
*
Yıldırım Bayezid 1360 yılında Edirne'de doğdu. Babası Murad Hüdavendigar annesi Gülçiçek Hatundur. Gülçiçek Hatun Rum'dur. Yıldırım Bayezid yuvarlak yüzlü beyaz tenli koç burunlu ela gözlü kumral saçlı sık sakallı ve geniş omuzluydu. Girdiği savaşlarda gösterdiği cesaretten dolayı ona 'Yıldırım' lakabı takılmıştı.

Sultan Birinci Mehmed (1403-1421 Çelebi)
*
Altıncı Osmanlı sultanı. Babası Çelebi Sultan Mehmed annesi Dulkadır ailesinden Emine Hatun olup 1404’te Amasya’da doğdu. Çocukluğu Amasya Bursa ve Edirne’de geçti. Küçüklüğünden itibaren devrin büyük alimlerinden okuyarak yetişti. 1415’te on iki yaşındayken idarî ve askerî bilgileri öğrenip tecrübe sahibi olması için lalası Yörgüç Paşanın yanında Amasya Valiliğine tayin edildi.

Sultan İkinci Murad (1421-1451)
*
İkinci Murad yedinci Osmanlı padişahı uzun boylu beyaz tenli doğan burunlu ve gayet güzel yüzlü bir padişahtı. Çok güzel konuşurdu. Sultan Murad süküneti ve huzurlu yaşamayı arzu eden fakat icap ettiği takdirde gayet hareketli cesur ve hiçbir şeyden yılmayan bir kimse idi.

Fatih Sultan Mehmed (1451-1481 Mehmed II)
*
II. Mehmed veya sık kullanılan unvanıyla Fatih Sultan Mehmed (Osmanlı Türkçesi: محمد الثانى Mehmed-i sānī Lakabı el-Fatih (الفاتح) ) (d. 30 Mart 14321 – ö. 3 Mayıs 14812) 7. Osmanlı padişahıdır. Sultan Mehmed Sultan II. Murad ve Hüma Hatun'un oğludur.


Sultan İkinci Bayezid (1481-1512)
*
Sultan İkinci Bayezid sekizinci Osmanlı padişahı. Fatih Sultan Mehmed’in iki oğlundan büyüğüdür. 1447 yılında doğdu. Küçük yaştan itibaren tam bir ihtimamla yetiştirilen şehzade Bayezid devrin en kıymetli alimleri elinde tahsil gördü. Yedi yaşındayken Hadım Ali Paşa nezaretinde Amasya valisi oldu. 1473 Otlukbeli Savaşına sağ kol kumandanı olarak katıldı. Babası Fatih 3 Mayıs 1481 tarihinde sefere giderken Gebze’de vefat edince 20 Mayıs 1481’de tahta çıktı.

Yavuz Sultan Selim (1512-1520)
*
Yavuz Sultan Selim Osmanlı sultanlarının dokuzuncusu İslam halifelerinin yetmiş dördüncüsü. Sultan İkinci Bayezid'in oğlu olup annesi Dulkadirli ailesinden Aişe Hatundur. 1470 yılında Amasya'da doğdu. Şehzadeliğinde devrin alimlerinden mükemmel bir tahsil ve terbiye gördü. Arap Fars dilleriyle yüksek din ve fen ilimlerini öğrendi. Askeri sevk ve idare ile devlet yöneticiliğini öğrenmesi için şehzadeliğinde Trabzon Valiliğine gönderildi.

Kanuni Sultan Süleyman (1520-1566)
*
Kanunî Sultan Süleyman Osmanlı Devleti'nin onuncu sultanı ve İslam halifelerinin yetmiş beşincisi. Babası Yavuz Sultan Selim Han annesi Aişe Hafsa Sultan olup Kanûnî lakabıyla meşhur oldu. Avrupalılar Büyük Türk ve Muhteşem Süleyman lakaplarını verdiler. Sultan Süleyman Osmanlı hanedanı içinde en uzun süre tahtta kalan padişahtır.


Sultan İkinci Selim (1566-1574)
*
Sultan İkinci Selim (1524 - 1574) 28 Mayıs 1524'de İstanbul'da doğdu. Babası Kanuni Sultan Süleyman annesi Hürrem Sultan'dır. Hürrem Sultan Slav kökenlidir.

Sultan Üçüncü Murad (1574-1595)
*
Sultan Üçüncü Murad (1546 - 1595) 4 Temmuz 1546 günü Manisa'nın Bozdağ yaylasında dünyaya geldi. Babası Sultan İkinci Selim annesi Afife Nur Banu Sultan'dır. Annesi Venediklidir. Sultan Üçüncü Murad orta boylu değirmi yüzlü kumral sakallı ela gözlü ve beyaz tenli bir padişahtı. Çok cömertti ve insanlara yardım etmeyi çok severdi.

Sultan Üçüncü Mehmed (1595-1603)
*
Sultan Üçüncü Mehmed (1566 - 1603) 26 Mayıs 1566'da Manisa'da doğdu. Babası Sultan Üçüncü Murad annesi Safiye Sultan'dır. İsmini Fatih Sultan Mehmed'e benzemesi için büyük dedesi Kanuni Sultan Süleyman koydu. Orta boylu kumral saçlı ve güzel yüzlüydü. Çok kuvvetli bir ilim tahsili yaptı ve Tacüt-Tevarih yazarı Hoca Sadeddin Efendi'den dersler aldı.


Sultan Birinci Ahmed (1603-1617)
*
Sultan Birinci Ahmed 18 Nisan 1590 günü Manisa'da doğdu. Babası Sultan Üçüncü Mehmed annesi Handan Sultan'dır. Çok mükemmel bir tahsil gördü. Arapça ve Farsça'yı mükemmel derecede konuşurdu. Ok atmak kılıç kullanmak ata binmek gibi savaş ve askerlik alanlarında çok usta olan Sultan Birinci Ahmed ava ve cirit oyununa çok düşkündü. Çok sade giyinirdi.

Sultan Birinci Mustafa (1617-1618 1622-1623)
*
Sultan Birinci Mustafa 1592 yılında Manisa'da doğdu. Babası Sultan Üçüncü Mehmed annesi Handan Sultan'dır. Sultan Birinci Mustafa güzel yüzlü seyrek sakallı sarı benizli ve iri gözlü bir padişahtı. İki defa padişahlık yaptı. Sinirli bir yapıya sahipti.

Sultan İkinci Osman (1618-1622 Genç Osman)
*
Sultan İkinci Osman (Genç Osman - (1604 - 1622) Osmanlı sultanlarının on altıncısı ve İslâm halîfelerinin ¤¤¤¤en birincisidir. Babası Sultan Birinci Ahmed annesi Mahfiruz Hadîce Sultandır. 1604 senesinde İstanbul'da doğdu. İyi bir eğitimle yetiştirildi. Arapça Farsça Latince Yunanca İtalyanca gibi doğu ve batı dillerini öğrendi. 26 Şubat 1618 günü babasının yerine tahta geçen amcası birinci Mustafa'nın rahatsızlığı yüzünden tahtı bırakmaya mecbur olması üzerine Osmanlı sultanı oldu.


Sultan Dördüncü Murad (1623-1640)
*
Sultan Dördüncü Murad 27 Temmuz 1612 yılında İstanbul'da doğdu. Babası Sultan Birinci Ahmed annesi Mahpeyker Kösem Sultan'dır. Annesi Rumdur. Sultan Dördüncü Murad uzun boylu iri cüsseli yuvarlak yüzlü ve heybetli bir padişahtı. Osmanlı Sultanlarının en kudretlilerinden biri olarak tarihe geçti. Son derece zeki gözü pek cesur kuvvetli ve enerjik bir insandı.

Sultan İbrahim (1640-164
*
Sultan Birinci İbrahim (5 Kasım 1616 - 18 Ağustos 164 18. Osmanlı padişahı ve 83. İslam halifesidir. Sultan İbrahim 8 Şubat 1640’da kardeşi IV. Murat’ın ölümü üzerine 25 yaşında ve 18. padişah olarak Osmanlı tahtına çıktı. Şehzadeliğinde çok sıkı bir saray hayatı yaşamış kardeşleri öldürüldüğünden korku içinde büyümüştü.

Sultan Altıncı Mehmed (1648-1687)
*
Sultan Altıncı Mehmed (Vahdeddin) otuz altıncı ve son Osmanlı padişahıdır. Babası Sultan Abdülmecid annesi Gülistu Kadın Efendi'dir. 2 Şubat 1861 tarihinde İstanbul'da doğdu. Babası Sultan Abdülmecid Sultan Mehmed Vahdeddin doğduğu yıl annesi Gülistu Kadın Efendi de o henüz çok küçükken vefat etmişlerdi. Çocuk denecek yaşlarda hem öksüz hem yetim kalan Sultan Mehmed Vahdeddin babası Sultan Abdülm

Sultan İkinci Süleyman (1687-1691)
*
II. Süleyman (1642 - 1691) Osmanlı sultanlarının yirmincisi İslam halifelerinin ¤¤¤¤en beşincisidir. Sultan İbrahim'ın oğludur 15 Nisan 1624 tarihinde İstanbul'da Saliha Dilaşub Sultandan doğdu. Kardeşi Sultan Dördüncü Mehmed (1648-1687) zamanında sarayda özel hocalardan ders aldı. Hattat Tokatlı Ahmed Efendiden sülüs ve nesîh hattını öğrendi. Sultan Dördüncü Mehmed'den sonra 8 Kasım 1687'de Osmanlı sultanı oldu.


Sultan İkinci Ahmed (1691-1695)
*
Sultan İkinci Ahmed 25 Şubat 1643 günü İstanbul'da doğdu. Babası Sultan Birinci İbrahim annesi Hatice Muazzez Sultan'dır. Terbiyesi ve tahsili ile annesi meşgul oldu. Arapça ve Farsça biliyordu. Orta derecede bir tahsil gördü. Devlet işlerini çok yakından takip eder hasta bile olsa divan toplantılarına katılırdı.

Sultan İkinci Mustafa (1695-1703)
*
Sultan İkinci Mustafa (1664 - 1703) Osmanlı padişahlarının yirmi ikincisi ve İslam halifelerinin ¤¤¤¤en yedincisi. Sultan Dördüncü Mehmed'in Rabia Gülnüş Sultandan oğlu olup 5 Haziran 1664'te İstanbul'da doğdu. Devrin alimlerinden iyi bir tahsil gördü. İkinci Ahmed'in 6 Şubat 1695'te vefatıyla tahta çıktı. Padişah olduğunda Osmanlı Devleti on iki yıldan beri Avusturya Lehistan Rusya ve Venediklilerle savaşıyordu.

Sultan Üçüncü Ahmed (1703-1730)
*
Sultan Üçüncü Ahmed 30 Aralık 1673 günü doğdu. Babası Sultan Dördüncü Mehmed annesi Emetullah Rabia Gülnuş Sultan'dır. Annesi Giritlidir. Sultan İkinci Mustafa'nın öz kardeşi olan Sultan Üçüncü Ahmed uzun boylu kara gözlü doğan burunlu ve buğday tenli idi. Son derece zeki hassas ve zarif bir insandı. İyi bir tahsil ve terbiye görmüş olan Sultan Üçüncü Ahmed ünlü hocalardan dersler almıştı.Sultan Birinci Mahmud (1730-1754)
*
Sultan Birinci Mahmud (1696 - 1754) 2 Ağustos 1696 günü İstanbul'da doğdu. Babası Sultan İkinci Mustafa annesi Saliha Valide Sultan'dır. Büyük annesi Gülnuş Sultan'ın sevgi ve ilgisiyle büyüdü. Sekiz yaşından beri kafes hayatı yaşadığı halde zekâsı iyi niyeti ve kuvvetli karakteri sayesinde kendini harap etmekten kurtardı. Küçük yaşlardan itibaren çeşitli hocalardan dersler aldı. Tarih edebiyat ve şiirle meşgul oldu. Özellikle musiki ile uğraştı.


Sultan Üçüncü Osman (1754-1757)
*
Sultan Üçüncü Osman 2 Ocak 1699 günü İstanbul'da doğdu. Babası Sultan İkinci Mustafa annesi Şehsuvar Valide Sultan'dır. Şehsuvar Valide Sultan Rusdur. Tahta çıktığı 56 yaşına kadar sarayda hapis hayatı yaşadığı için sinirli bir yapıya sahip oldu. Ancak yine de şefkat ve merhamet sahibi özellikle yalanı ve rüşveti sevmeyen bir insandı.

Sultan Üçüncü Mustafa (1757-1774)
*
Sultan Üçüncü Mustafa 28 Ocak 1717 günü İstanbul'da dünyaya geldi. Babası Sultan Üçüncü Ahmed annesi Mihrişah Sultan'dır. Sultan Üçüncü Mustafa orta boylu iri gözlü yassı burunlu ve siyah sakallı idi. Heybetli ve kuvvetli bir vücuda sahipti. Çok iyi bir tahsil yaptı. Astroloji ile meşgul oldu. İslâm ve Osmanlı tarihlerini inceledi.

Sultan Birinci Abdülhamid (1774-1789)
*
Sultan Birinci Abdülhamid 20 Mart 1725 tarihinde İstanbul'da doğdu. Babası Sultan Üçüncü Ahmed annesi Rabia Şermi Sultandır. Annesi ona kuvvetli bir tahsil yaptırdı. Zamanındaki mevcut tarihlerin hepsini gözden geçirdi. Hat sanatı ile de meşgul oldu. Merhametli dindar nazik ve saf bir insan olarak tanınıyordu. Saltanatı süresince bir çok ıslahat ve imar hareketlerinde bulundu.


Sultan Üçüncü Selim (1789-1807)
*
Sultan Üçüncü Selim 24 Aralık 1761 tarihinde İstanbul'da doğdu. Babası Sultan Üçüncü Mustafa annesi Mihrişah Sultan'dır. Annesi Gürcüdür. Kahinlere inanan babası Sultan Üçüncü Mustafa onların yeni doğan oğlu Selim'in eşsiz bir cihangir olacağını söylemeleri üzerine büyük bir sevince kapılmış yedi gün yedi gece bayram yapılmasını emretmiştir.

Sultan Dördüncü Mustafa (1807-180
*
Sultan Dördüncü Mustafa 8 Eylül 1779 günü İstanbul'da doğdu. Babası Sultan Birinci Abdülhamid annesi Nüketseza Kadın Sultan'dır. Annesi Nüketseza Kadın Sultan Sultan Dördüncü Mustafa'nın iyi bir tahsil yapması için çok çaba harcadı. Ancak hırslı kurnaz ve asabi bir insan olan Sultan Dördüncü Mustafa eğitim ve öğrenimden çok zevk ve sefa içinde yaşamaya önem verdi.


Sultan İkinci Mahmud (1808-1839)
*
Sultan İkinci Mahmud (1785 - 1839) 20 Temmuz 1785 tarihinde İstanbul'da doğdu. Babası Sultan Birinci Abdülhamid annesi Nakşidil Valide Sultan'dır. Orta boylu geniş omuzlu beyaz sakallı zarif ve sevimli yüzlüydü. Diğer Osmanlı padişahları gibi kuvvetli bir tahsil gördü. Öğrenimi ile Sultan Üçüncü Selim padişahlığı sırasında bizzat meşgul olmuştu.
.
Sultan Birinci Abdülmecid (1839-1861)
*


Sultan Abdülaziz (1861-1876)
*
Sultan Abdülaziz Osmanlı padişahlarının otuzikincisi ve islam halifelerinin doksanyedincisidir. Sultan İkinci Mahmud'un ikinci oğludur. 1876 yılında Dolmabahçe Sarayından alınıp Topkapı Sarayına haps edildi.

Sultan Beşinci Murad (1876)
*
Sultan Beşinci Murad (1840 - 1904) 21 Eylül 1840 tarihinde İstanbul'da doğdu. Babası Sultan Abdülmecid annesi Şevk-Efza Kadın Efendi'dir. Annesi Çerkezdir Sultan Beşinci Murad çocukluğunda ve gençliğinde iyi bir eğitim gördü ve Fransızca öğrendi. Okumaya çok meraklı olduğundan dolayı Fransa'dan kitaplar getirtir ve sürekli olarak okurdu. Edebiyata karşı çok ilgiliydi. Aralarında Ziya Paşa ve Namık Kemal'in de olduğu devrin bir çok şairi ile yakın dostluk kurdu

Sultan İkinci Abdülhamid (1876-1909)
*
II. Abdülhamid (Osmanlı Türkçesi: عبد الحميد ثانی 'Abdü’l-Hamīd-i sânî)(d. 21 Eylül 1842 – ö. 10 Şubat 191. Osmanlı Devleti'nin 34. padişahı. Babası Sultan Birinci Abdülmecid annesi Tir-i Müjgan Kadın Efendi'dir.

Sultan Beşinci Mehmed (1909-1918 Reşad)
* Sultan Altıncı Mehmed (1918-1922 Vahideddin)


* Abdülmecid Efendi Halife olarak (1922 - 1924) bkz. Hilafetin kaldırılması1926'dan günümüze Osmanlı sülelesi

* Abdülmecid II (1926 - 1944)
* Ahmed IV Nihad (1944 - 1954)
* Osman IV Fu'ad (1954 - 1973)
* Mehmed Abdülaziz II (1973 - 1977)
* Ali Vâsib (1977 - 1983)
* Mehmed VII Orhan (1983 - 1994)
* Ertuğrul Osman V (1994 - )