şirket adına tapu tescilinde gerekli evraklar

- ticaret sicil tastiknamesi
- şirket imza sirküleri
- yetki belgesi
- şiketin vergi levhası veya vergi
numarasını gösterir belge
- şirket müdürünün nüfus cüzdan örneği
(yabancı uyruklu ise pasaport terc.)