HUKUKUN KAYNAKLARI
YAZILI KAYNAKLAR
-Anayasa
-Kanunlar
-Kanun Hükmünde Kararname
-Tüzükler
-Yönetmelikler
YAZISIZ KAYNAKLAR

-Örf ve Adet Hukuku
YARDIMCI KAYNAKLAR

-Yargı Kararları (içtihatlar)
fiema 1.2: Hukukun KaynaklarıYazılı kaynaklar, en üstte Anayasa olmak üzere, kanunlar, kanun hükmünde

kararnameler, tüzükler ve yönetmelikler biçiminde sıralanmıştır. Yazısız Kaynakları,

örf ve adet hukuku, yardımcı kaynaklar ve içtihatlar oluşturmaktadır.

1.3.1. YAZILI KAYNAKLAR
Yazılı kaynakların hiçbiri kendisinden üstte bulunan kurala aykırı olamaz. Örneğin,
tüzükler kanunlara aykırı olamaz.

Kanunlar, Anayasa aykırı olamazlar. Buna, Anayasanın üstünlüğü ilkesi denir.
1.3.1.1. Kanunlar: Türkiye Büyük Millet Meclisince (Yasama Organınca)
yazılı biçimde, kanun adı altında, sürekli olarak uygulanmak üzere çıkarılan, genel ve

soyut nitelikte olan hukuk kurallarına kanun denir.

Kanun yapma yetkisi Türkiye Büyük Millet Meclisine aittir. Bu yetki devredilemez.
Kanunlar, T.B.M.M’ de milletvekilleri tarafından kabul edilir. T.B.M.M’ de kabul

edilen kanunlar, 15 gün içinde Cumhurbaşkanınca imzalanıp, Resmi Gazete’de yayınlanır.

Cumhurbaşkanı, bütçe kanunu dışında kalan kanunları tekrar incelemek üzere geri
gönderebilir. Meclis, aynı yasayı yeniden kabul ederse Cumhurbaşkanı bunu
imzalamak zorundadır.

Hukukda adı kanun olmamakla birlikte, kanun gücünde olan yazılı hukuk
kaynakları da vardır. Bunlar, uluslar arası antlaşmalar ve Kanun hükmünde kararnamelerdir.

a. Uluslararası antlaşmalar : Bu çeşit antlaşmalar, hükümet tarafından imzalanıp,
TBMM tarafından onaylanır. Uluslar arası antlaşmalar imzalandığı andan itibaren
kanun gücündedir.
b. Kanun Hükmünde Kararname : TBMM tarafından verilen yetkiye dayanılarak
hükümet tarafından kanun hükmünde kararname çıkarılabilir. Bunlar yayınlandığında
yürürlüğe girer, aynı gün TBMM’ nin onayına sunulur.