No : 5434</B>
Ek Madde 33 -
657 sayılı Kanunun 1897 sayılı Kanunla değişik 36 ncı maddesinin ortak hükümler kısmının (A) bendindeki tabloda ve aynı kanunun ek geçici 4 üncü maddesinde yapılacak değişiklikler bu kanun kapsamına girenler
hakkında da değişiklik tarihinden geçerli olmak üzere uygulanır.
Ek Madde 34 -
İştirakçilerden 1136 ve 1238 sayılı Kanunlar uyarınca serbest avukatlıkta geçen hizmet sürelerini borçlanmak suretiyle fiili hizmetlerine eklenmesi için zamanında müracaat etmemiş bulunanlardan veya bu kanunların
yürürlük tarihinden sonra ve bu Kanundan yararlanarak iştirakçi olanlardan, 05/03/1970 gün ve 1243 sayılı Kanunun geçici 1 ve geçici 2 nci ve 08/07/1971 gün ve 1425 sayılı Kanunun geçici 18 inci maddesine göre
müracaat etmemiş bulunanlardan, 01/03/1971 gün ve 1377 sayılı Kanunla 5434 sayılı Kanunun 12 nci maddesinin (II) işaretli fıkrasına eklenen (n) bendi ve geçici 1, geçici 2 nci, 26/08/1971 gün ve 1476 sayılı
Kanunun geçici 4 üncü, 08/01/1972 gün ve 1512 sayılı Kanunun geçici 15 ve 16 ncı maddelerine göre, T.C. Emekli Sandığına yazı ile müracaat edenlerin borçlanmaları 03/06/1976 gün ve 2012 sayılı Kanunun ek
maddesinin (d) fıkrasındaki esaslara göre yapılır.
Ek Madde 35 -
Durumları 5434 sayılı Kanunun 12 nci maddesinin (II) işaretli fıkrasına 5951 sayılı Kanunla eklenen (L) bendi şümulüne girenlerden, halen emeklilik hakkı tanınan görevlerde veya T.B.M.M. üyeliğinde
bulunanlarla,
bu Kanunun yürürlüğe girmesinden sonra bu görevlere girenlerin T.C. Emekli Sandığına yazılı müracaatları halinde Yasama organı üyeliğinde geçmiş süreleri, hizmetin geçtiği tarihte yürürlükte bulunan kanun
hükümleri dikkate alınarak tespit edilecek emeklilik keseneğine esas derece aylık tutarları üzerinden, o tarihlerde kesilmesi gereken emeklilik kesenekleri hesaplanarak adlarına borç kaydedilir ve ödenek veya
aylıklarından kurumlarınca tahsil edilir. Bu süreler için hesaplanacak kurum karşılıkları ise T.B.M.M. tarafından defaten T.C. Emekli Sandığına yatırılır.
Bu süreler dikkate alınarak, ilgililerin emeklilik keseneğine esas aylıkları, 13/06/1968 günlü ve 1046 sayılı Kanun esasları dairesinde yeniden tespit olunur.
Ek Madde 36 -
Emekliliğe tabi görevlerden 5434 sayılı Kanunun 87 nci maddesinde yazılı nedenlerle ayrılanlarla Yasama organı üyeliği sona eren ve tekrar seçilemeyenlerden, keseneklerini almamış ve alma hakkı zaman aşımına
uğramamış olup da, borçlandıkları sürelerle birlikte 88 inci maddede yazılı duruma girenlerin Sandığa yazılı müracaat tarihlerini takip eden aybaşından itibaren borç artıklarını, en son emeklilik keseneğine esas derece
ve kademe tutarı üzerinden %8 oranında her ay ödemeleri kaydıyla borçlanmaları iptal edilmez.
Ek Madde 37 -
Vazife malüllerine de 5434 sayılı Türkiye Cumhuriyeti Emekli Sandığı Kanununun 65 inci maddesinde öngörülen yardımlar yapılır.
Ek Madde 38 -
5434 sayılı T.C. Emekli Sandığı Kanununun 34 üncü maddesi ile geçici 15 ve 16 ncı maddeleri gereğince alınan fiili hizmet süresi zammı 38 inci maddesi gereğince alınan itibari hizmet süresi ve 39 uncu maddesi
gereğince alınan 55 ten eksik yaş farkları karşılıkları; emeklilik keseneği ve karşılığı toplamına yükseltilmiştir.
Ayrıca aynı kanunun diğer maddelerinde yer alan, kesenek oranları %10; %5, %6, %14 kurum karşılıkları %18; kesenek ve karşılık toplamlarına ait oranlar da "Kesenek ve karşılık toplamı" olarak değiştirilmiştir.
Ek Madde 39 - (Ek madde: 24/12/1980 - 2363/3 md.; Değişik madde: 08/05/1991 - 3715/1 md.)
T.C.Emekli Sandığınca, emekli, adi malul, vazife malulü olanlara, dul ve yetimlerin herbirine ödenecek aylıklardaki, emekli ve evlenme ikramiyeleri, kesenek iadeleri, toptan ödeme işlemleri ve bunların farklarındaki kesirler, Genel Bütçe Kanununda kesirli işlemler için belirlenmiş miktara çıkartılarak ödenir. Giriş keseneği, emekli keseneği, artış farkı ve bunlara ait kurum karşılıkları, ek karşılıklar, itibari hizmet süreleri ile fiili hizmet süresi zamları, hizmet ihyaları, hizmet borçlanmaları ve 55 yaş farkına ilişkin her türlü paralardaki kesirler de (her ödeme, şahıs ve ay için ayrı ayrı olmak üzere) aynı miktara çıkartılarak tahakkuk ve tahsil edilir.
Ek Madde 40 - (Ek madde: 24/12/1980 - 2363/3 md.; Mülga madde: 27/06/1989 - KHK -375/32 md.)
Ek Madde 41 -
Türkiye Cumhuriyeti Emekli Sandığı belediye hudutları içinde veya dışında, uygun görülen yerlerde, emekli, adi malüllük, vazife malüllüğü, dul ve yetim aylığı alanlarla, vatani hizmet tertibinden aylık alanlar için
dinlenme ve bakımevleri tesis eder ve işletir.
Ek Madde 42 -
Dinlenme ve bakımevlerinde kalanların masrafları kendileri tarafından ödenir.
Masraflar karşılığında yapılacak kesinti miktarları yönetmelikle tespit edilir. Masraflar karşılanamadığı takdirde aradaki fark T.C. Emekli Sandığınca ödenir.
Ek Madde 43 -
Yıllık yatırım programlarında yer alan, dinlenme ve bakımevlerinin yatırımlarının gerçekleştirilmesi ve işletilmesi için Sandık ihtiyatlarından, Maliye Bakanlığının muvafakatı ile yeteri kadar karşılık ayrılır.
Ek Madde 44 -
Sandık, dinlenme ve bakımevleri için özel ve tüzelkişiler tarafından yapılacak her türlü bağışı kabul eder. Bu bağışlar, dinlenme ve bakımevlerinin tesis ve işletmelerinde kullanılır.
Bu suretle yapılacak bağış ve yardımlar gelir ve kurumlar vergisi matrahından tenzil edilir. Ayni olarak yapılan yardımlar maliyet bedeli üzerinden değerlenir.
Ek Madde 45 -
Dinlenme ve bakımevlerinden yararlanacaklarda aranacak nitelikler, istenecek belgeler, kabul şartları, bunları inceleyecek kurul, işletme şekli ve esasları ile başka hususlar, Sandıkça hazırlanıp Maliye Bakanlığınca
onaylanacak bir yönetmelikle tespit edilir.
Ek Madde 46 -
T.C.Emekli Sandığı iştirakçisi olup 01/03/1965 tarihinden önce, herhangi bir sosyal güvenlik kurumuna tabi olmadan Çarşı ve Mahalle Bekçi Teşkilatında çalışmış olanlar, bu teşkilatta geçmiş süreleri için 20/05/1976
tarih ve 2012 sayılı Kanunla 5434 sayılı Kanuna eklenen ek maddenin (d) fıkrasının 2 nci bendinde yer alan esas ve oranlara göre borçlandırılır.
Bu maddeye göre yapılacak borçlanmalar hakkında da 5434 sayılı Kanunun borçlanma ile ilgili diğer hükümleri uygulanır.
Ek Madde 47 -
T.C.Emekli Sandığı iştirakçilerinden, herhangi bir sosyal güvenlik kurumuna tabi olmadan;
a) Vakıflar Genel Müdürlüğüne bağlı mülhak vakıf camilerinde görev yapan ve ücretlerini bu genel müdürlükten alanlar,
b) Diyanet İşleri Başkanlığına bağlı camilerde kadrolu daimi mezun imam hatip ve müezzin - kayyımlara vekalet edenler,
c) (Değişik bent: 26/02/1985 - 3157/1 md.) Köy, kasaba ve mahalle camilerinde dernek, vakıf veya köy bütçesinden ücret alarak imam hatiplik yapanlar;
Bu görevlerde geçmiş süreleri için 5434 sayılı T.C.Emekli Sandığı Kanununa 20/05/1976 tarihli ve 2012 sayılı Kanunla Eklenen Ek Maddesinin (d) fıkrasının 2 nci bendinde yer alan esas ve oranlara göre
borçlandırılırlar.
Köy, kasaba ve mahalle camilerinde yapılan hizmetlerin borçlandırılabilmesi için ilgililerin bu görevleri müftülükçe verilmiş bir belgeye istinaden yapmış olmaları ve ücretlerinin dernek, vakıf veya köy bütçesinden
ödendiğinin defter veya bordro, bu olmadığı takdirde vergi dairesi kayıtlarına istinaden müftülüklerce verilmiş ve mahalli mülki amirlerce onanmış belgelerle tevsik etmiş olmaları şarttır.
Şu kadar ki; Bu fıkrada adı geçen belgelerin tevsiki mümkün değilse, ilgilinin, diyanet işleri başkanlığını temsilen ilgili müftülük hasım gösterilmek suretiyle açılan dava sonunda hizmet süresini belirleyen ve yetkili
sulh hukuk mahkemesince verilmiş olan bir karar yeterli sayılır.
Bu maddeye göre yapılan borçlandırmalar hakkında da 5434 sayılı Kanunun borçlanmayla ilgili diğer hükümleri uygulanır.
Ek Madde 48 -
a) Aylıklarını personel kanunlarına göre alan iştirakçilerin emeklilik keseneklerine; emekli keseneğine esas aylık derece ve kademelerinin gösterge rakamlarına almakta oldukları ek gösterge rakamları eklenmek
suretiyle bulunacak rakamın her yıl Bütçe Kanununda tespit edilen katsayı ile çarpımı sonunda bulunacak tutar esas alınır. Ek göstergesi daha düşük kadrolara atananların emeklilik keseneklerine önceki ek
göstergeleri esas alınır.
b) (Değişik fıkra: 09/04/1990 - KHK - 418/35 md.; İptal: Anayasa Mahkemesi 'nin 05/02/1992 tarih ve E. 1990/22, K. 1992/6 say ılı Kararı ile; Yeniden düzenlenen fıkra: 18/05/1994 - KHK - 527/26 md.)
Aylıklarını personel kanunlarına göre almayan iştirakçilere, genel idare hizmetleri sınıfında görev yapan genel müdürler için belirlenen ek gösterge rakamını geçmemek üzere, ifa ettikleri görevleri itibariyle Devlet
Memurları Kanununa göre girebilecekleri sınıflardaki benzer görevlerin aynı kadro, unvan veya derecesi için belirlenmiş ek göstergeler uygulanır.
(Değişik fıkra: 09/04/1990 - KHK - 418/35 md.; İptal: Anayasa Mahkemesi 'nin 05/02/1992 tarih ve E. 1990/22, K.1992/6 say ılı kararı ile; Yeniden düzenlenen fıkra: 18/05/1994 - KHK-527/26 md.) Belediye
Başkanı olarak iştirakçilikleri devam edenlere, genel idare hizmetleri sınıfında görev yapan genel müdürler için belirlenen ek gösterge rakamını ve öğrenim durumlarına göre yükselebilecekleri dereceyi geçmemek
üzere emekli keseneklerine esas aylık dereceleri itibariyle mülki idare amirliği hizmetleri sınıfı için tespit edilen ek gösterge rakamları uygulanır.
Bu fıkralara girenlerden daha önce personel kanunlarına göre aylık almış iştirakçilere uygulanacak ek göstergeler, önceki görevleri için tespit edilmiş ek göstergelerden aşağı olamaz.
Türkiye Büyük Millet Meclisi üyeleri ile dışardan atanan bakanlardan iştirakçi olanlara, emeklilik keseneğine esas aylık dereceleri 2-9 uncu dereceler için hakimlik sınıfında bulunanlara uygulanan ek gösterge
rakamları, 1 inci derece için de iştirakçilerin yararlanmakta oldukları en yüksek ek gösterge rakamı, emekliliklerinde ise iştirakçilerin yararlanmakta olduğu en yüksek temsil tazminatı rakamları uygulanır.
Ek Madde 49 -
5434 sayılı T.C. Emekli Sandığı Kanununun geçici maddeleri uyarınca Sandığa devredilecek hizmetlere karşılık, çeşitli kurumlardan herhangi bir bedel alınmaksızın, bu hizmetler Sandıkça devir alınmış sayılır.
Ek Madde 50 - (İptal: Anayasa Mahkemesi 'nin 02/12/1986 - E.1986/22, K.1986/28 say ılı kararı ile.)
Ek Madde 51 - (İptal: Anayasa Mahkemesi 'nin 02/12/1986 - E.1986/22, K.1986/28 Say ılı Kararı ile.)
Ek Madde 52 - (İptal: Anayasa Mahkemesi 'nin 02/12/1986 - E.1986/22, K.1986/28 say ılı kararı ile.)
Ek Madde 53 - (İptal: Anayasa Mahkemesi 'nin 02/12/1986 - E.1986/22, K.1986/28 say ılı kararı ile.)
Ek Madde 54 - (İptal: Anayasa Mahkemesi 'nin 02/12/1986 - E.1986/22, K. 1986/28 say ılı kararı ile.)
Ek Madde 55 - (Mülga madde: 20/02/1992 - 3774/6 md.)
Ek Madde 56 -
a) Bu Kanunla ek ve değişikliklerinde emeklilik kesenekleri ile kurum kesenek karşılıklarına bağlı olarak tespit edilmiş oranlar, 5434 sayılı Kanunun değişik 14 üncü maddesinin (a) ve (d) fıkralarında gösterilen oranlar
esas alınarak yükseltilmiş sayılır.
b) "Emekli, Adi Malullük veya Vazife Malullüğü Aylığı Bağlanmış Olanlarla, Bunların Kanunen Bakmakla Yükümlü Bulundukları Aile Fertleri, Dul ve Yetim Aylığı Alanların Muayene ve Tedavileri Hakkında Tüzük" ile
"Vazife Malullerinin Nevileriyle Dereceleri Hakkında Nizamname" ve " Vazife Malullüklerini Belirten Usul ve Belgeler Hakkında Tüzük" hariç bu Kanunda geçen diğer "tüzük" deyimleri "yönetmelik" olarak değiştirilmiştir.
Ek Madde 57 -
T.C. Emekli Sandığı Kanununun uygulanmasından doğan Sandık alacakları on yıllık zamanaşımına tabidir.
Ek Madde 58 - (Mülga madde: 20/02/1992 - 3774/6 md.)
Ek Madde 59 -
Türk vatandaşlarıyla evlenmiş yabancı uyruklu karılara, Türkiye 'de ikamet ettikleri sürece, mütekabiliyet esas ı da dikkate alınarak, değişik 68 inci maddedeki oranlara göre aylık bağlanır.
Ek Madde 60 - (Ek madde: 21/04/1988-3430/1 md,; İptal: Anayasa Mahkemesi 'nin 24/05/1988 tarih ve E.: 1988/11, K.: 1988/11 say ılı kararıyla.)
Ek Madde 61 - (Ek madde: 21/04/1988-3430/1 md,; İptal: Anayasa Mahkemesi 'nin 24/05/1988 tarih ve E.: 1988/11, K.: 1988/11 say ılı kararıyla.)
Ek Madde 62 - (Ek madde: 21/04/1988-3430/1 md,; İptal: Anayasa Mahkemesi 'nin 24/05/1988 tarih ve E.: 1988/11, K.: 1988/11 say ılı kararıyla.)
Ek Madde 63 - (Ek madde: 21/04/1988 - 3430/1 md,; İptal: Anayasa Mahkemesi 'nin 24/05/1988 tarih ve E.: 1988/11, K.: 1988/11 say ılı kararıyla.)
Ek Madde 64 - (Ek madde: 21/04/1988 - 3430/1 md,; İptal: Anayasa Mahkemesi 'nin 24/05/1988 tarih ve E.: 1988/11, K.: 1988/11 say ılı kararıyla.)
Ek Madde 65 - (Ek madde: 21/04/1988 - 3430/1 md,; İptal: Anayasa Mahkemesi 'nin 24/05/1988 tarih ve E.: 1988/11, K.: 1988/11 say ılı kararıyla.)
Ek Madde 66 - (Mülga madde: 03/04/2003 - 4839 S.K./5. md.)
Ek Madde 67 -
Daha önce bulundukları kadrolar veya aylık almakta oldukları dereceler için belirlenmiş olan ek göstergeler, yürütmekte oldukları görevler veya aylık almakta oldukları dereceler için belirlenen ek göstergelerden
yüksek olanlar hakkında 15 inci maddenin (h) fıkrası hükmü dikkate alınarak emeklilik yönünden en yüksek ek gösterge uygulanır. Kaldırılmış kadrolarda bulunmuş olanlardan iştirakçi bulunanlar ile emekli olanlar veya
ölmüş bulunanlar için uygulanacak ek göstergeler Devlet Personel Başkanlığının görüşü alınmak suretiyle Maliye ve Gümrük Bakanlığı ile T.C.Emekli Sandığı Genel Müdürlüğü tarafından birlikte belirlenir. Bu Kanun
Hükmünde Kararnamenin yürürlük tarihinden önce birinci fıkra kapsamına girenlerin 15 inci maddenin (h) fıkrasındaki şartlar aranmaksızın aylıkları düzeltilir ancak geçmiş süreler için bunlara bir fark ödenmez.
Ek Madde 68 - (Değişik madde: 24/11/1994 - 4049/7 md.)
(Değişik fıkra: 23/02/1995 - KHK - 547/13 md.) Makam tazminatı ile Yüksek Hakimlik ve temsil veya görev tazminatı ödenmesini gerektiren görevlerde bulunanlardan, 10/10/1984 tarihli ve 3056 sayılı
Kanunun 36 ncı maddesine göre istihdam edilenlere, Başbakanlıkta da makam tazminatı ödenmesini gerektiren görevlerde en az 6 ay çalışmış olmaları kaydıyla bu tazminatlardan yüksek olanı esas alınarak
ödeme yapılır. (Ek cümle: 04/07/2001 - 631 S.KHK/1. md.) Makam veya yüksek hakimlik tazminatı ödenmesini gerektiren görevlerde toplam en az iki yıl bulunmadan veya bu görevlerde hiç bulunmadan
emekliye ayrılanlara ise, en az altı ay süreyle bulundukları en üst görevleri için belirlenen görev tazminatı veya hizmet yılları itibarıyla belirlenen görev tazminatından yüksek olanı ödenir. Bu halde de iki yıllık
süreyi doldurma şartı aranır. (Ek cümle: 12/02/2000 - 4505/3 md.) Ancak bu tazminatların ölenlerin dul ve yetimlerine ödenmesinde iki yıl görev şartı aranmaz.
Cumhurbaşkanlığı ve Türkiye Büyük Millet Meclisi Genel Sekreterlikleri teşkilatlarında asli ve sürekli görevlerde bulunanların makam tazminatları, 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 36/F maddesinin verdiği
yetkiye dayanılarak, Cumhurbaşkanlığı Genel Sekreterliği ile Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlık Divanınca tespit edilen miktarlar üzerinden aynı esaslar dahilinde ödenir.
Yükseköğretim Kurulu Başkanı görevinde bulunmuş olanlara Başbakanlık Müsteşarı, Yükseköğretim Yürütme ve Denetleme Kurulu üyeliklerinde bulunmuş olanlara, profesör unvanında üç yılını tamamlamış
olanlar için belirlenen makam tazminatı göstergeleri esas alınarak ödeme yapılır.
(Ek fıkra: (12/02/2000 - 4505/3 md.) Temsil ve görev tazminatları; yönetim ve denetim kurulu üyelikleri dahil olmak üzere kamu kesiminde her ne suretle olursa olsun aylık veya ücret alıp almadıklarına
bakılmaksızın görev alanlara bu durumları devam ettiği sürece ödenmez. Tazminattan yararlanırken, yararlanma şartlarını kaybedenler en geç bir ay içinde durumu Türkiye Cumhuriyeti Emekli Sandığı Genel
Müdürlüğüne bildirirler. Bu durumun ortaya çıktığı tarihi takip eden ay başından itibaren tazminat ödenmesine son verilir. Zamanında bildirimde bulunmayanlara ödenen tazminat kanuni faizi ile birlikte geri alınır.
(7)
Bu tazminatlar, ölenlerin 5434 sayılı Kanunun 67 nci maddesinde belirtilen aylığa müstehak dul ve yetimlerine 68 inci maddesindeki oranlar üzerinden ödenir.
(Beşinci fıkra mülga: 23/02/1995-KHK-547/13 md.)
Bu ödemeler, T.C. Emekli Sandığınca ödenmesini müteakip iki ay içinde Genel Bütçeye giren kurumlardan ayrılanlar için Hazineden, diğerleri için son kurumlarından faturası karşılığında tahsil edilir.
(Yedinci fıkra mülga: 23/02/1995-KHK-547/13 md.)
Ek Madde 69 -
Başbakanlık görevinde bulunduktan sonra herhangi bir sebeple bu görevden ayrılanların emekli aylıkları, bu Kanuna göre bağlanan en yüksek emekli aylığının %75 'ine yükseltilmek suretiyle ödenir.Başbakanlık
görevini yürütmekte bulunanlara görevleri süresince bu yükseltme yapılmaz.
Ek Madde 70 - (Ek madde: 06/01/1992 - KHK- 476/1 md.; Değişik madde: 13/06/1994 -KHK-546/3 md.)
Sandık iştirakçilerine ödenmekte olan ;
a) Memuriyet taban aylığı ve kıdem aylığı tutarları ile,
b) (Değişik bent: 06/07/1995 - KHK-562/14 md.) Zam, tazminat ve ödenekler ile benzeri, ödemeler toplamının 657 sayılı Devlet Memurları Kanununa tabi en Yüksek Devlet memuru aylığı (ek gösterge dahil) brüt
tutarının;
- Ek göstergesi 6400 ve daha yüksek olanlarda %160 ' ına,
- Ek göstergesi 3600 (dahil) - 6400 (hariç) arasında olanlarda %100 'üne
- Ek göstergesi 2200 (dahil) - 3600 (hariç) aras ında olanlarda %60 ' ına,
- Diğerlerinde %35 'ine,
tekabül eden miktar ı, emeklilik keseneğine ve kurum karşılığına tabi tutulur.
(Değişik bent: 06/07/1995 - KHK-562/14 md.) Birinci fıkradaki oranları, Maliye Bakanlığının teklifi üzerine ayrı ayrı veya birlikte üç katına kadar artırmaya, yukarıdaki ek gösterge gruplarını değiştirmeye ve
personel kanunlarında yer alan ek göstergelerin artırılması halinde gruplardaki ek göstergeleri yeniden düzenlemeye Bakanlar Kurulu yetkilidir.
Aylıklarını personel kanunlarına göre almayan Sandık iştirakçileri hakkında da, sınıfı, görev ve kadro unvanı, derecesi ve hizmet süresi esas alınarak 657 sayılı Devlet Memurları Kanununa tabi emsali gibi işlem
yapılır.
Bu tutarlar, bu Kanunun 41 inci maddesinin (a) fıkrasına göre emekli, adi malüllük, vazife malüllüğü, dul ve yetim aylıklarının; ek 20 inci maddesine göre de emeklilik ikramiyelerinin hesaplanmasına dahil edilir.
Ek Madde 71 - (Ek madde: 24/11/1994 - 4046/38 md.)
Sosyal güvenlik bakımından T.C. Emekli Sandığına tabi bir görevde bulunmakta iken, özelleştirme programına alınan kuruluşlara atananlarla, bu kuruluşların özelleştirilmeleri sonucu sermayelerindeki kamu payı %50 'nin alt ına düşen ler ile bunlardan anonim şirkete dönüştürülüp dönüştürülmediğine bakılmaksızın satılan veya devredilenlerde T.C. Emekli Sandığına tabi olarak çalışan personel den isteyenlerin Sandıkla ilgileri devam eder. Ancak bu kuruluşların sermayelerindeki kamu payının %50 'nin alt ına düştüğü tarihten, anonim şirket statüsünde olmayanların satışı veya devri tarihinden sonra Sandığa tabi olarak geçen süreler için emeklilik ikramiyesi ödenmez.
(Ek fıkra: 01/08/2003 - 4971 S.K./27. md.) Bu madde gereğince T.C. Emekli Sandığı ile ilgilendirilenlere ve bu Kanuna tabi olarak çalışmakta iken bu kuruluşların özelleştirilmesi, faaliyetinin durdurulması, kapatılması veya tasfiye edilmesinden önce emeklilik, maluliyet veya ölüm nedeniyle görevlerinden ayrılmış olup da kendilerine veya dul ve yetimlerine T.C. Emekli Sandığınca aylık bağlanmış olanlara ödenen emekli ikramiyesi, makam, görev ve temsil tazminatları ile ölüm yardımları ödenmesini takip eden iki ay içinde faturası karşılığında Hazine tarafından T.C. Emekli Sandığına ödenir.
Ek Madde 72 - (Değişik madde: 25/06/2003 - 4905 S.K./3. md.)
Personel mevzuatına göre aylıksız izinli sayılanlardan aylıksız izinli olarak geçen sürelere ilişkin kesenek ve karşılıklarını istekleri halinde her ay veya 102 nci maddede yazılı süreler içinde başvurmaları ve başvuru
tarihindeki katsayılar ve emekli keseneğine esas aylığın hesabına ait diğer unsurlar ile kesenek ve karşılık oranları esas alınmak suretiyle hesaplanacak kesenek ve karşılıklarını aynı süreler içinde defaten ödemeleri
halinde aylıksız geçen izin süreleri emeklilik yönünden eski derecelerinde değerlendirilir.
Ek Madde 73 - (Ek madde: 03/04/1998 - 4359/6 md.)
Türkiye Cumhuriyeti Emekli Sandığı iştirakçilerinden ek göstergeli veya daha yüksek ek göstergeli bir göreve atananlara; atandıkları görevin ek göstergesi üzerinden emekli aylığı, malullük aylığı bağlanması ve emekli ikramiyesi ödenebilmesi veya toptan ödeme yapılabilmesi için, atandıkları görevin ek göstergesi üzerinden, bu göreve başladıkları tarihten itibaren en az altı ay süreyle Türkiye Cumhuriyeti Emekli Sandığına kesenek ve karşılık ödemiş olması şarttır. Altı ay kesenek ve karşılık ödenmemiş olanlara bu göreve atanmadan önce emekli keseneğine esas alınan ek gösterge rakamı üzerinden işlem yapılır.
Her türlü müşavirlik görevlerine atananlar hariç; Bakanlar Kurulu Kararı veya müşterek kararla atananlar, ilgili mevzuatı uyarınca mesleğe özel yarışma sınavı ile giren ve belirli süreli meslek içi eğitimden sonra özel bir yeterlilik sınavı sonunda atanılan görevlerde bulunanlar, Emniyet Hizmetleri Sınıfına dahil olanlar, 2937 sayılı Devlet İstihbarat Hizmetleri ve Milli İstihbarat Teşkilatı Kanunu, 926 sayılı Türk Silahlı Kuvvetleri Personel Kanunu, 357 sayılı Askeri Hakimler Kanunu, 3466 sayılı Uzman Jandarma Kanunu ve 3269 sayılı Uzman Erbaş Kanununa tabi olanlar ile yaş haddi, vazife malullüğü veya ölüm nedeniyle altı aylık süreyi tamamlayamayanlar hakkında yapılacak emeklilik işlemlerinde yukarıdaki fıkra hükmü uygulanmaz.
5434 sayılı Türkiye Cumhuriyeti Emekli Sandığı Kanununun ek 68 inci maddesi hükümleri saklıdır.
Ek Madde 74 - (Ek madde: 08/12/1999 - 589 S. KHK/1. md.)
Genel hayatı etkileyen doğal afetlerin meydana geldiği bölgede bulunan Sandığa tabi kurumlardan afet nedeniyle süresinde bildirimde bulunamayan ya da tahakkuk eden Sandık alacaklarını ödeyemeyen kurumların Sandığa olan her türlü borçlarına afet tarihinden itibaren 3 ay süre ile gecikme zammı ve faiz uygulanmaz.
Ancak, afetin doğrudan etkilediği yerleşim yerlerinde bulunan belediyelerin afet tarihine kadar Sandığa olan tüm borçları ile afet tarihinden sonraki 1 yıl içinde doğacak tüm borçlarının gecikme zammı ve faiz alınmaksızın ertelenmesine Yönetim Kurulu yetkilidir.
Ek Madde 75 - (Ek madde: 08/12/1999 - 589 S. KHK/1. md.)
Ek 71, ek 72 ve geçici 192 nci maddeler gereğince emekli kesenek ve karşılıklarını kendileri ödeyen iştirakçilerle geçmiş hizmet sürelerini borçlanmış bulunan iştirakçilerden doğal afet nedeniyle mal veya bedence önemli zarara uğradıklarını belgeleyenlerin Sandığa yapacakları ödemeler istekleri halinde ertelenir. Erteleme süresi ve ertelenen borçların tahsilinde uygulanacak usul ve esaslar Yönetim Kurulunca belirlenir.
102 nci madde ile 24/05/1983 tarihli ve 2829 sayılı Kanunun 5 inci maddesinde geçmiş hizmet borçlanması ve hizmet ihyası yapılabilmesi için tanınan süre içinde doğal afetler sonucu mal veya bedence önemli zarara uğraması nedeniyle başvuruda bulunamadığını belgeleyenler süresi içinde başvurmuş sayılırlar. Borçlanma tahakkukunda başvuru tarihinde yürürlükte olan hükümler esas alınır. Hizmet ihyaları ise ihya için ödenmesi gereken paranın Sandıkça yapılacak bildirim tarihinden itibaren 2 ay içinde ödenmesi şartıyla yapılır.
Doğal afetler nedeniyle mal veya bedence önemli zarara uğrayanlar bu durumu hasar tespit komisyonu kararı, tedavilerini yapan sağlık kurumunun raporu veya il ya da ilçe idare kurulu kararı ile belgeleyebilirler.
Ek Madde 76 - (Ek madde:12/02/2000 - 4505 S.K./4. md.)
Süresi kanunlarla belirlenen görevlere atanan veya seçilenlerden görevleri sona erenlerin Sandıkla kurmuş oldukları ilgi Sandığa yapacakları başvuru tarihini izleyen aybaşından itibaren devam ettirilir.
Bunların emekli kesenekleri görevden ayrıldıkları tarihteki emekli keseneğine esas aylık derece, kademe ve ek göstergeleri üzerinden keseneğe esas diğer unsurlarda nazara alınmak suretiyle hesaplanır ve
ilgililer tarafından ait olduğu ay içinde Sandığa ödenir.
Bu suretle geçen sürenin her yıl bir kademe her üç yılda bir derece yükseltilmek ve öğrenim durumları itibariyle 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 36 ncı maddesinde belirlenen en son yükselebilecekleri
derece ve kademeyi geçmemek kaydıyla emekli keseneğine esas derece ve kademeleri yükseltilir ve ek göstergeleri bu derecelere göre ek 48 inci madde hükümleri uygulanmak suretiyle tespit edilir.
Bunlardan Sosyal Sigortalar Kurumu veya 506 sayılı Sosyal Sigortalar Kanununun geçici 20 nci maddesine tabi kurumlarda çalışanların kesenekleri kendileri, karşılıkları ise çalıştıran işverenden tahsil edilir.
Kesenek ve karşılıklarını bu maddede belirtilen sürede yatırmayanların o aya ait hizmetleri sayılmaz.
Bir süre Sandıkla ilgilendirildikten sonra veya ilgisi kurulmadan önce yaptığı ilgilenme isteğinden vazgeçenler bir defaya mahsus olmak üzere yeniden Sandıkla ilgilendirilme isteğinde bulunabilirler.
Bu suretle geçen süreler kazanılmış hak aylıklarında ve emekli ikramiyesinin hesabında dikkate alınmaz. Ancak, işçi statüsünde çalışanların 1475 sayılı İş Kanunundan doğan hakları saklıdır.
Ek Madde 77 - (Ek madde: 11/05/2000 - 4567/1 md.)
(Değişik fıkra: 13/06/2001 - 4677/1. md.) Bu Kanunun 64 üncü, 03/11/1980 tarihli ve 2330 sayılı Nakdi Tazminat ve Aylık Bağlanması Hakkında Kanun, 23/04/1981 tarihli ve 2453 sayılı Yurt Dışında Görevli
Personele Nakdi Tazminat Verilmesi ve Aylık Bağlanması Hakkında Kanun, 18/12/1981 tarihli ve 2566 sayılı Bazı Kamu Görevlilerine Nakdi Tazminat Verilmesi ve Aylık Bağlanması Hakkında Kanun, 28/02/1982
tarihli ve 2629 sayılı Uçuş, Paraşüt, Denizaltı, Dalgıç ve Kurbağa Adam Hizmetleri Tazminat Kanunu ve 926 sayılı Türk Silahlı Kuvvetleri Personel Kanununda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun ve 12/04/1991
tarihli ve 3713 sayılı Terörle Mücadele Kanunu kapsamındaki görevler ile ayrıca barışta veya olağanüstü hallerde yapılan eğitim, tatbikat ve manevralar ile birlik halinde intikaller sırasında, bu harekat ve
hizmetlerin sebep ve etkileriyle hayatlarını kaybedenlerin dul ve yetimleri ile malul olanlara, bunların ölümleri halinde de dul ve yetimlerine bu Kanuna göre bağlanan aylıklar, aşağıdaki esaslar dahilinde
yükseltilir.
a) (Değişik bend: 13/06/2001 - 4677/1. md.) Subay, astsubay, uzman jandarma, uzman erbaşlar ile Emniyet Teşkilatı personeli ve Milli İstihbarat Teşkilatı personeli dahil sivil iştirakçilerin dul ve yetimleri ile
malûl olanlara, bunların ölümleri halinde de dul ve yetimlerine bağlanan aylıklar, kendisinden aylık bağlananlar ile malûllerin emsalleri esas alınarak her yıl kademe ilerlemesi, her üç yılda bir derece yükselmesi
işlemine tabi tutulur.
b) Bu şekilde yükseltilen aylıklarda, azami rütbe tavanı subaylarda kıdemli albaydır. Kıdemli albaylar ile general ve amirallere bir üst rütbenin aylığı bağlanır. Astsubaydan subay olanlar, astsubaylar ve uzman
jandarmalarda yükselinebilecek azami derece ve kademe, 27/07/1967 tarihli ve 926 sayılı Türk Silahlı Kuvvetleri Personel Kanununda yer alan aylık gösterge tablolarında belirtilen en yüksek derece ve
kademedir. Uzman erbaşların aylık yönünden yükseltilmeleri ise 18/03/1986 tarihli ve 3269 sayılı Uzman Erbaş Kanununun 16 ncı maddesinde belirtilen esaslara göre yapılır.
c) Sivil iştirakçiler ile yedek subay, erbaş ve erlere uygulanacak azami derece ve kademe ise öğrenim durumları ve hizmet sınıfları itibariyle 14/07/1965 tarihli ve 657 sayılı Devlet Memurları Kanununa göre
yükselebilecekleri derece ve kademedir.
d) Bu şekilde yükseltilen aylıklarda, emniyet hizmetleri sınıfında bulunan personelin azami rütbe tavanı; Polis Akademisi ve dört yıllık yüksek okul mezunu rütbeli personel için il emniyet müdürü, diğer personel için
başkomiser rütbesidir.
e) Derece yükselmesi ve kademe ilerlemesi, kendisinden aylık bağlananların ve malullerin rütbe, kıdem ve unvanlarında herhangi bir değişikliği gerektirmez.
f) Bağlanacak aylıkların hesaplanmasında, tekabül eden unvan ve rütbenin derece ve kademesinin gösterge ve ek göstergesi ile bu Kanunun Ek 70 inci maddesine göre emekli aylığına yansıtılan tutar esas alınır.
(Ek fıkra: 13/06/2001 - 4677/1. md.) Birinci fıkra kapsamında bulunanlardan, başkasının yardım ve desteği olmadan yaşamak için gereken hareketleri yapamayacak derecede malûl olanlara, asgari ücretin net
tutarı, aylıklarıyla birlikte ayrıca ödenir.
Ek Madde 78 - (Ek madde: 04/10/2000 - KHK/624, md.2) (Değiştirilerek kabul: 13/06/2001 - 4677/2. md.)
28/02/1982 tarihli ve 2629 sayılı Uçuş, Paraşüt, Denizaltı, Dalgıç ve Kurbağa Adam Hizmetleri Tazminat Kanunu ve 926 Sayılı Türk Silahlı Kuvvetleri Personel Kanununda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun ile
28/02/1985 tarihli ve 3160 sayılı Emniyet Teşkilatı Uçuş Hizmetleri Tazminat Kanunu kapsamına giren personelden, uçuş, paraşüt, denizaltı, dalgıç ve kurbağa adam hizmetlerinin fiilen ifası sırasında; yaşamını
sürdürebilmek için gerekli hareketleri yapamayacak ve başkasının yardım ve desteğine muhtaç olacak derecede malûl olanlar ile ölenlerin dul ve yetimlerine en yüksek Devlet memuru aylığı üzerinden, diğer
malûllere ise mevcut aylıkları üzerinden otuz yıl hizmet yapmış gibi emekli ikramiyesi ödenir. Bu madde hükümlerine göre ilgililere fazla olarak yapılan ödemeler, faturası karşılığı ilgili sosyal güvenlik kuruluşlarınca
Hazineden tahsil edilir.
OTUZ YEDİNCİ KISIM: GEÇİCİ HÜKÜMLER
A DEVİR MUAMELELERİ
Geçici Madde 1 - Aşağıda yazılı emekli sandıklarının her çeşit paraları ile esham ve tahvilatı, menkul ve gayrimenkul bütün malları, alacak ve borçları, bunlara ait kayıt, defter ve belgeleriyle birlikte bu kanunla kurulan Türkiye Cumhuriyeti Emekli Sandığına devrolunur.
Devir, kanunun yürürlüğe girdiği tarihe kadar olan muameleleri gösterir şekilde hazırlanacak bilançolara göre yapılır ve bunlara gerekli müfredat hesap ve cetvelleri bağlanır:
a) 20/03/1936 tarihli ve 2921 sayılı kanunla kurulu; İnhisarlar Umum Müdürlüğü Tekaüt Sandığı;
b) 15/02/1937 tarihli ve 3137 sayılı kanunla kurulu; Devlet Denizyolları ve Limanları İşletme Genel Müdürlüğü Memurları Tekaüt Sandığı;
c) 04/06/1937 tarihli ve 3202 sayılı kanunun 55 inci maddesiyle kurulu; Türkiye Cumhuriyeti Ziraat Bankası Memurları Tekaüt Sandığı;
ç) 24/06/1938 tarihli ve 3492 sayılı kanunun 6 ncı maddesiyle kurulu; Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası Memurları Tekaüt Sandığı;
d) 02/07/1941 tarihli ve 4085 sayılı kanunla kurulu; Belediyeler ve İller Bankası Memurları Tekaüt Sandığı;
e) 20/05/1942 tarihli ve 4222 sayılı kanunla kurulu; Devlet Ekonomi Kurumları Memurları Emekli Sandığı;
f) Türkiye Emlak Kredi Bankası Emekli Sandığı;
4085 sayılı kanunun 36 ncı maddesinde yazılı tababet ve şuabatı sanatları mensuplariyle diğer memurlarının; kaldırılan hükümlere dayanılarak evvelce fiili hizmet müddetlerine ekletmiş oldukları hizmet müddetleri karşılığı olarak Belediyeler ve İller Bankası Memurları Tekaüt Sandığına borçlandıkları paralardan tahsil edilenler ile borç bakiyeleri ilgili belediyelere devrolunur.
Geçici Madde 2 - 28/05/1934 tarihli ve 2454 sayılı kanunla kurulu (Devlet Demiryolları ve Limanları İşletme Umumi İdaresi Memurları Tekaüt Sandığı) nın adı (Devlet Demiryolları ve Limanları İşletme Genel Müdürlüğü İşçileri Emekli Sandığı) olarak değiştirilmiştir.
Sözü edilen İşçiler Emekli Sandığı, bu İdarenin; 12 nci maddenin (II) işaretli fıkrasında (Türkiye Cumhuriyeti Emekli Sandığı) ile ilgilendirilecekleri gösterilenler dışında kalan işçilerinin, 2454 sayılı kanun ile ekleri ve kaldırılan ilgili diğer hükümler dairesinde emeklilik muamelelerini yapmak ve bu kanunun yürürlüğe girdiği tarihe kadar işçilerden emekliye ayrılmış olanlar ile yine işçilerden ölenlerin dul ve yetimlerine bağlanmış emekli, dul ve yetim aylıklarını ödemek üzere ilgililerin müktesep hakları ihlal edilmiyecek şekilde özel bir kanunla işçi sigortalarına devredilinceye kadar geçici olarak çalışmasına devam eder.
Adı değiştirilen Tekaüt Sandığının mevcutları ile alacak ve borçları aşağıda gösterilen şekilde tasfiyeye tabi tutulur:
a) Geçici 1 inci madde gereğince hazırlanacak bilanço ve müfredat hesaplarına göre idarenin; (Türkiye Cumhuriyeti Emekli Sandığı) ile ilgilendirilecek memur ve hizmetlileriyle (İşçiler Emekli Sandığı) na intikal edecek işçilerinin kesenekleri ve bu mahiyetteki paraları ayrı ayrı tesbit edilir;
b) Bu kanunun yürürlüğe girdiği tarihe kadar bağlanmış her çeşit aylıklardan, memur ve hizmetlilere ait olanla işçilere ait bulunanların 4992 sayılı kanunla yapılan zamlariyle birlikte onar yıllık hesaplanır;
c) Bilançoya göre Sandığın mevcutlariyle alacaklarından, borçları ve (a, b) fıkralarındaki paralar çıkarıldıktan sonra artanı da (a) fıkrasında gösterilen keseneklere nispet edilerek ikiye ayrılır;
ç) Yukarki (a), (b) ve (c) fıkralarında gösterilen paralardan, memur ve hizmetlilere ait kısım (Türkiye Cumhuriyeti Emekli Sandığı) na ve işçilere ait miktar da (İşçiler Emekli Sandığı) na devrolunur;
d) Kaldırılan hükümlere göre yapılmış borçlanmaların bakiyeleri, yukarki hesaplaşmalara dahil edilmiyerek bunlardan memur ve hizmetlilere ait olanlar (Türkiye Cumhuriyeti Emekli Sandığı) na ve işçilere ait bulunanlar da (İşçiler Emekli Sandığı) na devrolunup buralarca tahsillerine devam edilir;
e) Eski Sandığın alacaklarının tahsil ve borçlarının ödenme işleri o Sandığa izafetle (İşçiler Emekli Sandığı) nca yapılır.
Yukarki fıkralar gereğince yapılan devir tarihinden itibaren 6 ay sonunda teknik bir hesaplaşma yapılarak buna göre her iki sandığa ayrılan miktarlarda fark görülürse fazla almış olan sandık, bu farkı %4 mürekkep faiziyle diğer Sandığa öder.
Geçici Madde 3 - 26/01/1939 tarihli ve 3575 sayılı kanunla kurulu (Askeri Fabrikalar Tekaüt ve Muavenet Sandığı) ile ilgili hizmetlilerin; kesenek ve bu mahiyetteki paraları ile karşılıkları ve %4 mürekkep faizi, ayrıca memur ve hizmetlilerinden emekliye ayrılmış olanlar ile yine bu sınıfa dahil olanlardan ölmüş olanların, dul ve yetimlerine kanunun yürürlüğe girdiği tarihe kadar bağlanmış aylıkların 4992 sayılı kanunla yapılan zamlariyle birlikte on yıllığı, (Türkiye Cumhuriyeti Emekli Sandığı) na devrolunur.
Hizmetlilere ait borçlanmaların bakıyeleri (Türkiye Cumhuriyeti Emekli Sandığı) na devredilerek oraca tahsillerine devam edilir.
Askeri Fabrikalar Tekaüt ve Muavenet Sandığı; bu kanunun yürürlüğe girdiği tarihe kadar işçilerden emekliye ayrılmış olanlarla bu sınıfa dahil bulunanlardan ölenlerin dul ve yetimlerine bağlanmış ve kanunun yürürlüğe girmesinden sonra bağlanacak aylıkları ödemek, işçilerin bütün emeklilik işlerini yapmak ve işçilerle 3575 sayılı kanun ve eklerinin şümulüne girenlerin yardım işlerini tedvir etmek üzere - ilgililerin müktesep hakları ihlal edilmiyecek surette özel bir kanunla işçi sigortalarına devrolununcaya kadar 3575 sayılı kanun ile ekleri ve kaldırılan ilgili diğer hükümler dairesinde geçici olarak çalışmasına devam eder.
Geçici Madde 4 - Geçici 2 ve 3 üncü maddelerde yazılı sandıklardan kanunun yürürlüğe girmesinden sonra bağlanacak aylıklarla yapılacak toptan ödemeler, bu kanunun esaslarına göre hesaplanır.
Geçici Madde 5 - 14/01/1933 tarihli ve 2097 sayılı kanunun 1 inci maddesiyle kurulu (Vilayet Hususi İdareleri Tekaüt Sandığı); (Özel İdarelerle Ankara Merkez Belediyesi ve İstanbul Birleşik İdaresi Zat Maaşları Sandığı) adı altında ve 1683 sayılı kanun hükümlerine göre bağlanmış emekli, dul ve yetim aylıklarının ödenmesi sona erinceye kadar, kaldırılan hükümlere göre çalışmasına devam eder.
Vilayet Hususi İdareleri Tekaüt Sandığı memur ve hizmetlilerinin bu kanunun yürürlüğe girdiği tarihe kadar geçen ve kesenekleriyle karşılıkları geçici 1 inci maddenin (D) işaretli fıkrasında yazılı Belediyeler ve İller Bankası Tekaüt Sandığından (Türkiye Cumhuriyeti Emekli Sandığı) na devredilecek olan fiili ve itibari hizmet müddetleri, kanunun yürürlüğe girmesinden sonra geçecek hizmet müddetlerine eklenmek suretiyle kendileri (Türkiye Cumhuriyeti Emekli Sandığı) ile ilgilendirilirler.
Sözü edilen Tekaüt Sandığının memur ve hizmetlileriyle kanunun yürürlüğe girdiği tarihten sonra bu vazife ve hizmetlere geçeceklere ait kesenek karşılıkları (Özel İdareler Zat Maaşları Sandığı) tarafından ödenir.
Özel idarelerle yukarda yazılı belediyeler memurlarından; kaldırılan hükümlere göre borçlanmış olanların borçlarından yapılan tahsilat ile borç bakiyeleri ilgili özel idare ve belediyelere devredilerek oralarca tahsillerine devam olunur.
Geçici Madde 6 - Geçici 1,2 ve 3 üncü maddelere göre yapılacak devir muamelelerinin kimler tarafından nerede, nasıl ve ne kadar müddet içinde tamamlanacağı Maliye Bakanlığı ile sandıkların bağlı bulundukları Bakanlıklarca birlikte tesbit olunur.
Devir muameleleri, kanunun yürürlüğe girdiği tarihten itibaren en çok 6 ay içinde tamamlanır.
Kaldırılan sandıkların ilgili memur ve hizmetlileri, devrin sonuna kadar (Türkiye Cumhuriyeti Emekli Sandığı) nın memuru olarak ve almakta oldukları aylıklarla devir muamelelerinde çalıştırılabilirler.
Geçici Madde 7 - Kaldırılan sandıkların memur ve hizmetlilerinden (Türkiye Cumhuriyeti Emekli Sandığı) nda bir vazifeye geçmek istiyenler ehliyet ve Sicilleri uygun olmak şartiyle münhal kadrolara, yoksa bağlı bulundukları kurumların kadrolarına, almakta oldukları aylıklarla, tercihan alınırlar.
(Türkiye Cumhuriyeti Emekli Sandığı) nda veya kurumlarda bir vazifeye alınmıyanlara veya geçici 6 ncı madde gereğince devir işlerinde çalıştırılmalarına son verilenlere üçer aylık ücretleri (Türkiye Cumhuriyeti Emekli Sandığı) nca tam olarak ödenir.
Bu ücretlerden emekli keseneği kesilmez ve bunlar için karşılık ta verilmez.
Bu müddet içinde kurumlarla aylık veya ücretli bir vazifeye tayin edilenlerin mütaakıp ay ücretleri ödenmez.
Yukarıda sözü geçen memurlardan fiili hizmet müddetleri (25) yılı doldurmamış ve emeklilik hakkı tanınan bir vazifeye geçmemiş bulunanların kanunun yürürlüğe girdiği tarihten itibaren bir yıl içinde yazı ile Sandıktan istediklerinde her hizmet yılı için; kanunun yürürlüğe girdiği tarihte almakta oldukları ücretleri tutarının bir aylığı verilmek suretiyle, emeklilik hakları tasfiye olunur.
Geçici Madde 8 - 17/04/1940 tarihli ve 3803 sayılı kanunun 18 inci maddesiyle kurulup 04/09/1947 tarihli ve 5129 sayılı kanunun 8 inci maddesiyle adı (Köy Öğretmenleri ve Köy Sağlık Memurları Emeklilik Sandığı) olarak değiştirilen Sandıkta birikmiş paralar (Türkiye Cumhuriyeti Emekli Sandığı) na devrolunur.
Bu öğretmen ve sağlık memurlarının bu kanunun yürürlüğe girdiği tarihe kadar geçmiş hizmet müddetlerinin her yılı için, kanunun yürürlüğe girdiği tarihteki aylıklarının yıllık toplamının %15 'i üzerinden (Bu paran ın yarısı kesenek ve yarısı karşılık sayılır) hesaplanacak paradan, yukarki hükme göre ödenen para çıkarılarak artanı, Milli Eğitim ve Sağlık ve Sosyal Yardım Bakanlıkları bütçelerine konacak ödenekten 2 yıl içinde ve bu kanunun yürürlüğe girdiği tarihten itibaren %5 faizi ile birlikte (Türkiye Cumhuriyeti Emekli Sandığı) na ödenir.
Geçici Madde 9 - Geçici 2 ve 3 üncü maddelerde adları değiştirilen Devlet Demiryolları ve Askeri Fabrikalar İşçileri Emekli sandıklarının memur ve hizmetlilerinin; bu kanunun yürürlüğe girdiği tarihe kadar fiili hizmet müddetleri ile bunlara ait paralar hakkında sözü geçen geçici maddeler hükümleri tatbik olunmak suretiyle kendileri (Türkiye Cumhuriyeti Emekli Sandığı) ile ilgilendirilirler.
Bunlara ait kesenek karşılıkları sandıklarınca ödenir.
Bu memuriyet ve hizmetlere sonradan girecekler hakkında da bu kanunun hükümleri uygulanır.
Geçici Madde 10 - Kaldırılan sandıklardan bağlanmış her çeşit aylıklarla geçici 2 ve 3 üncü maddeler gereğince (Türkiye Cumhuriyeti Emekli Sandığı) na intikal edecek emekli, dul ve yetimlere ait aylıklar ve bunlara kaldırılan hükümlerle yapılmış aylık zamları bu kanunla yükseltilecek miktarlar üzerinden ve bu kanunun yürürlüğe girdiği tarihten itibaren (Türkiye Cumhuriyeti Emekli Sandığı) nca ödenir.
Yukarki fıkrada adları geçen sandıklarca peşin ödeme yapılmışsa bu aylıkların, (Türkiye Cumhuriyeti Emekli Sandığı) nca, bu ödemelerin ait bulunduğu müddetin bitimini takibeden ay başından itibaren, ödenmesine başlanır.
Bu aylıkların kimlere ait ve nerede, nasıl ödenmekte olduklarını gösterir, müfredatlı cetveller, kayıt ve belgeleriyle birlikte ve devir sonu beklenmeksizin bu kanunun yürürlüğe girdiği tarihten itibaren 15 gün içinde (Türkiye Cumhuriyeti Emekli Sandığı) na gönderilir.
Geçici Madde 11 - Kanunun yürürlüğe girmesinden önce: 03/06/1930 tarihli ve 1683 sayılı kanuna tabi vazifelerden; bu kanunla kaldırılan veya geçici 2 ve 3 üncü maddelerde yazılı sandıklarla ilgili kurumlara veya bu kurumlardan 1683 sayılı kanuna tabi vazifelere geçmiş olup ta kesenek ve karşılıkları 20/05/1942 tarihli ve 4222 sayılı kanunun 18 inci maddesi gereğince henüz ödenmemiş bulunanlara ait paralar, bu kanunun yürürlüğe girmesinden sonra aynı esaslar dairesinde ve aşağıda yazılı şekilde derhal ödenir:
a) (Değişik bent: 03/03/1954 - 6311/20 md.) 1683 sayılı kanuna tabi vazifelerden, kaldırılan Sandıklarla ilgili vazifelere geçenlere ait paralar 4805 sayılı kanunun mer 'iyete girdi ği 01/01/1946 tarihine kadar olan müddet için hesaplanmak şartiyle (Türkiye Cumhuriyeti Emekli Sandığı) na,
b) Kaldırılan sandıklarla ilgili vazifelerden 1683 sayılı kanuna tabi vazifelere geçenlere ait paralar (Türkiye Cumhuriyeti Emekli Sandığı) nca o dairelere;
c) Devlet Demiryolları memur ve hizmetlilerinden 1683 sayılı kanuna tabi vazifelere geçenlere ait paralar (Türkiye Cumhuriyeti Emekli Sandığı) nca o daireye;
1683 sayılı kanuna tabi vazifelerden Devlet Demiryolları memur ve hizmetliliğine geçenlere ait paralar da o dairece (Türkiye Cumhuriyeti Emekli Sandığı) na;
ç) Devlet Demiryolları işçilerinden 1683 sayılı kanuna tabi veya kaldırılan sandıklarla ilgili vazifelere geçenlere ait paralar, Devlet Demiryolları İşçileri Emekli Sandığından taallükuna göre geçtikleri dairelere veya (Türkiye Cumhuriyeti Emekli Sandığı) na;
1683 sayılı kanuna tabi veya kaldırılan sandıklarla ilgili vazifelerden Devlet Demiryolları işçiliğine geçmiş olanlara ait paralar da ilgili daire veya (Türkiye Cumhuriyeti Emekli Sandığı) ndan Devlet Demiryolları İşçileri Emekli Sandığına:
4644 sayılı kanunun yürürlüğe girmesinden önce Askeri Fabrikaların aylık ücretli daimi vazifelerinden ayrılarak 1683 sayılı kanuna tabi veya kanunla kurulu emekli sandıklariyle ilgili vazife ve hizmetlere geçmiş ve adı geçen fabrika Tekaüt ve Muavenet Sandığınca kesenekleri geri verilmemiş olanların fiili hizmet müddetleri için de 4644 sayılı kanunun geçici 8 inci maddesi esasları dairesinde ve yukarki fıkralara göre ilgili kurum veya sandıklara ödeme yapılır.
Geçici Madde 12 - 21/12/1945 tarihli ve 4805 sayılı kanunun 4 üncü ve 6 ncı, aynı tarihli ve 4806, 4807 sayılı kanunların da 3 üncü maddeleri gereğince aylıklardan kesilip emanet hesaplarında kayıtlı bulunan %5 emekli kesenekleriyle karşılıkları, müfredat bordrolariyle birlikte bu kanunun yürürlüğe girdiği tarihten itibaren 3 ay içinde (Türkiye Cumhuriyeti Emekli Sandığı) na ödenir.
Bu müddet içinde ödenmiyen paralar için %5 üzerinden faiz hesaplanır.
4805 sayılı kanunun yürürlüğe girdiği tarih ile bu kanunun yürürlüğe girdiği tarih arasında 1683 sayılı kanun hükümlerine tabi vazifelerden kanunla kurulu emekli sandıklariyle ilgili vazifelere geçenlerin her hizmet yılı için 4222 sayılı kanunun 18 inci maddesinin (a) fıkrası gereğince ilgililerin geçtikleri sandıklara iki asli maaşları nispetinde ödenen paralardan, 4805 sayılı kanunun yürürlüğe girdiği tarihten sonraya isabet eden miktarı, birinci fıkrada yazılı paradan indirilerek ilgili dairelerce gelir kaydolunur
02/07/1941 tarihli ve 4085 sayılı kanunun 36 ncı maddesinde yazılı tababet ve şuabatı sanatları mensuplariyle diğer memurların aylıklarından 4805 sayılı kanuna göre kesilerek Belediyeler ve İller Bankası Tekaüt Sandığına gönderilen emekli kesenekleriyle %5 karşılıklarından toplanmış paraların (Türkiye Cumhuriyeti Emekli Sandığı) na devri, geçici 1 inci madde hükmüne göre yapılır.
Geçici Madde 13 - 21/12/1945 tarihli ve 4805 sayılı kanunun yürürlüğe girdiği tarihle bu kanunun yürürlüğe girdiği tarih arasında 1683 sayılı kanuna tabi dairelerden veya kanunla kurulu Emekli sandıklarından, emekli, adi malüllük veya vazife malüllüğü aylığı bağlanmış, toptan ödeme veya son hizmet zammı yapılmış, tazminat verilmiş olanlarla ölenlerin, aylıklarından 4805 sayılı kanun gereğince kesilip geçici 12 nci maddeye göre (Türkiye Cumhuriyeti Emekli Sandığı) na ödenen emekli kesenekleriyle karşılıkları, ilgili kurumlara geri verilerek oralarca gelir kaydedilir.
B BU KANUNUN YÜRÜRLÜĞE GİRDİĞİ TARİHTE EMEKLİLİK HAKKI TANINAN VAZİFELERDE BULUNANLAR VEYA SONRADAN BU DURUMA GİRENLER
Geçici Madde 14 - Kanunun yürürlüğe girdiği tarihte 12 nci maddenin (II) işaretli fıkrasında gösterilenler ile geçici 2, 3 ve 5 inci maddelerde yazılı sandıkların memur ve hizmetlilerinin (Emeklilerden tekrar tavzif
edilmiş bulunanlar dahil) kaldırılan hükümlere göre iktisap ettikleri fiili ve itibari hizmet müddetleri, bu kanun hükümlerine göre geçecek fiili ve itibari hizmet müddetlerine eklenir.
Bu madde hükmünün uygulanmasında:
a) 1452 sayılı kanunun yürürlüğe girdiği tarihe kadar tekaüt aidatı verilmek suretiyle aylıklı memuriyetlerde (20) nci yaştan önce geçen müddetler ve o tarihten bu kanunun yürürlüğe girdiği tarihe kadar da (19)
uncu yaşta ve aylıklı memuriyetlerde geçen müddetler;
b) Adları 1107 sayılı kanunla (Astsubay) olarak değiştirilen (Kıdemli Astsubay)likte ve Astsubay erbaşlıkta geçirilmiş müddetler ile mükellef hizmetin bitip ilk temdidin yapıldığı tarihten sonra jandarma Astsubay
erbaşlığında geçen müddetler;
c) Büyük Millet Meclisi Posta, Telgraf servisinde geçen hizmetler için 4454 sayılı kanunun 50 inci maddesinde yazılı fiili hizmet zamları, eklemeye tabi tutulur.
Bu madde hükmünün tatbikında (15) inci yaşın doldurulmasından önce geçen hizmet müddetleri hesaba katılmaz.
Bu madde hükmü; geçici 28 inci maddede yazılı olanlar hakkında o madde nazara alınarak uygulanır.
(Değişik fıkra: 09/07/1953 - 6122/6. md.) 32 ve 36 ncı maddelerdeki fiili ve itibari hizmet müddetlerinin azami hadlerinin hesaplanmasında bu kanunun mer 'iyete girmesinden önce kazan ılmış olanlar hariç tutulur.
Ancak 39 uncu maddenin son fıkrası gereğince 55 yaştan yapılacak indirme hiç bir suretle 6 yıldan fazla olamaz.
Geçici Madde 15 - Bu kanunun yürürlüğe girdiği tarihte; Türkiye Cumhuriyeti Ordusunda bulunan muvazzaf ve Astsubaylarla askeri memurlardan; emekli, adi malüllük veya vazife malüllüğü aylığı bağlanacak
olanların; 32 nci madde gereğince fiili hizmet müddetlerine eklenen müddetler 3 yıldan az olduğu takdirde 3 yıla çıkarılır.
Bu suretle açıktan eklenecek müddetlerin her ayı için, o tarihte keseneğe esas olan aylıkları tutarının %10 'u Hazinece toptan Sand ığa ödenir.
Geçici Madde 16 - Bu kanunun yürürlüğe girdiği tarihte: Polis mesleğinde bulunanlardan, 6 ncı meslek derecesinden 12 nci meslek derecesine (dahil) kadar olanlarla meslekten yetişmiş emniyet müdürlerinden; emekli, adi malüllük veya vazife malüllüğü aylığı bağlanacak olanların, 32 nci madde gereğince ve her yıl için üçer ay olmak üzere hesap edilerek fiili hizmet müddetlerine eklenecek müddetler 3 yıldan aşağı olamaz.
Bu suretle eklenecek müddetler için Hazinece geçici (15)inci maddenin son fıkrasına göre sandığa ödeme yapılır.
Bu kanunun yürürlüğe girdiği tarihte bu mesleğin yukarda yazılı vazifelerinde bulunanlardan, fiili hizmet müddetleri 15 yılı doldurmuş olanlar yukarki zamlar dahil olmaksızın 22 yılı tamamladıklarında emekliye ayrılmalarını istiyebilirler.
Geçici Madde 17 - Bu kanunun yürürlüğe girdiği tarihte ordu askeri hastabakıcılığında müstahdem bulunan ve fiili hizmet müddetleri 10 yılı doldurmuş olan hemşireler, fiili hizmet müddeti 20 yılı doldurduğunda
emekliye ayrılmalarını istiyebilirler. Bu takdirde 20 yıl üzerinden hesaplanacak emekli aylığı %5 eksiğiyle bağlanır.
Geçici Madde 18 - (Değişik madde: 03/03/1934 - 6311/21 md.)
Bu kanunun yürürlüğe girdiği tarihte:
12 nci maddenin (II) işaretli fıkrasında gösterilenler ile Milletvekili bulunan veya geçici 24 üncü maddede yazılı vazifelerde bulunanların;
a) Beden Terbiyesi Umum Müdürlüğü ile üniversitelerin aylıklı kadrolarında;
b) 01/06/1928 tarihinden sonra şehremanetlerinin ve 01/06/1930 tarihinden sonra da hususi idare ve belediyelerin aylıklı tababet ve şuabatı mensupluğu ile eczası, kimyagerlik ve hastane, sanatoryum, verem dispanseri hemşirelikleriyle ziyaretçi hemşirelikleri vazifelerinde;
Geçen hizmet müddetleri 01/01/1950 tarihinden sonra geçecek fiili ve itibari hizmet müddetlerine muvakkat 14 üncü madde esasları dairesinde eklenir ve bu suretle eklenen hizmetler hakkında muvakkat 19 ve 20 nci madde hükümleri uygulanır. Bu madde hükmü 01/01/1950 tarihinde açıkta olup da mezkur tarihten sonra iştirakçi durumuna girenler hakkında da uygulanır.
Bunlardan bu kanunun mer 'iyete girdi ği tarihte açıkta olanlar hakkında durumlarına göre muvakkat 28 inci maddenin ilgili fıkraları hükümleri uygulanır.
Geçici Madde 19 - Geçici 14 üncü madde gereğince fiili ve itibari hizmet müddetleri eklenenlerden; 03/06/1930 tarihli ve 1683 sayılı kanuna tabi olanların (2097 ve 2264 sayılı kanunlar hükümlerine tabi olanlarla 4085 sayılı kanunun 36 ncı maddesinde yazılı tababet ve şuabatı sanatları mensuplariyle diğer memurlar dahil) 21/12/1945 tarihli ve 4805 sayılı kanunun yürürlüğe girdiği tarihe kadar fiili ve itibari hizmet müddetlerine karşılık olmak üzere,
Bu müddetlerin her yılı için 01/01/1946 tarihindeki keseneğe esas aylıklarının 3656, 3661 ve 3779 sayılı kanunlarda yazılı tutarlarının yıllık toplamının %15 'i, aşağıda yazılı esaslar dairesinde tahakkuk ettirilerek bu kanunun yürürlüğe girdiği tarihte memurların müstahdem bulundukları kurumlarca geçici 20 nci maddede yazılı şekilde (Türkiye Cumhuriyeti Emekli Sandığı) na ödenir.
Hizmet müddetlerinin tesbitinde, bu kanunun yürürlüğe girdiği tarihe kadar çeşitli kanunlarla borçlanma yoliyle eklettirilen müddetler hesaba dahil edilir. Hizmet müddetlerinin toplamında 6 ay ve daha fazla yıl kesirleri, yıl sayılır, 6 aydan az kesirler nazara alınmaz.
Yukarda yazılı paranın yarısı kesenek, yarısı karşılık sayılır ve bunların tahakkuk muamelesi (Türkiye Cumhuriyeti Emekli Sandığı) ile ilgili kurumlar ve Maliye Bakanlığı arasında birlikte tesbit olunacak esaslara göre ve bu kanunun yürürlüğe girdiği tarihten itibaren en çok 6 ay içinde tamamlanır.
Geçici Madde 20 - Hazine ve katma bütçeli dairelerden 1683 sayılı kanuna tabi olanlar ve il özel idareleriyle Ankara Merkez Belediyesi ve İstanbul Birleşik İdaresi tarafından geçici 19 uncu maddeye göre tesbit edilecek paralar, ilgili kurumlarca Sandık adına açılacak bir hesaba matlup ve Sandıkça da bu kurumlar adına borç kaydolunup kanunun yürürlüğe girdiği tarihten itibaren %5 faize tabi tutulur.
Zamanında ödenmiyen faizler için tekrar faiz hesaplanır.
Yukarda yazılı kurumlardan; Hazinece 1950 yılından itibaren her yıl bütçelerinin zat maaşları bölümlerine konulan ödeneklerden tasarruf olunduğu ertesi yılın 8 inci ayı sonuna kadar tesbit edilecek miktar, o yıl bütçesindeki zat maaşları bölümündeki ödenekten ve yukarda sözü geçen borca mahsuben bir ay içinde Sandığa ödenir ve bu borç ödeninceye kadar mütaakıp yıllar bütçelerinin sözü geçen bölümlerinde daha az ödenek konulmıyacağı gibi bu tertibe konulan ödeneklerden başka tertiplere aktarma da yapılamaz.
Hazine dışında kalan kurumlar bu borçlarını, her yıl bütçelerine koyacakları ödeneklerle 15 yıl ve 15 eşit taksitte Sandığa öderler.