İsa Mesih Kimdir ?

İsa Mesih’in adı kadar hiç bir ad insanlığı bu kadar harekete geçirmemiştir! İsa’nın adı kadar tanınan ve de tartışmalara konu olan başka bir ad yoktur! Birçokları tarafından aşağılanıp nefret edilen (O’nun izinde yürüyenlere olduğu gibi), ama yine de çok kişi tarafından övülen ve sevilen isim- İsa’nın kişiliği!

Bu İsa Mesih kimdir?
Olağanüstü etki ve güce sahip bir insan mıydı? Değişik kabiliyetleri olan bir insan mıydı? Kendi fikirleri için şehitlik mertebesinde bir ölümü göze alan bir idealist miydi? Bir din kurucusu ve lideri veya küçük bir halkı ayaklandırmak isteyen biri miydi? Bu İsa iyilikleriyle ve şehit ölümüyle ünlü olmak isteyen biri miydi? O’nun amacı neydi?

İsa Mesih, yukarıda sıraladığımız sorulardan çok daha fazla biriydi. O, Tanrı’nın Oğlu’ydu. Ama bir insan nasıl Tanrı’nın oğlu olur. Normal bir insanın düşüncesi bunu kabul etmez ve bu soruya cevap veremez. Bu soruya sadece Tanrı’nın kendisi cevap verebilir. Bu cevabı da O’nun Söz’ü olan Kutsal Kitap’ta bulabiliriz.

İsa’nın doğumu tüm insanlar için mucizevi ve bu güne kadar da bir sır olarak kalmıştır. Fakat Tanrı bunu, Luka’ya göre İncil, bölüm 1 ve 2’de açıklıyor. Hatta Tanrı, Kutsal Kitap’ın ilk sayfalarında, insanı yoldan çıkaran şeytana diyor ki, “O (İsa Mesih) senin başını ezecek, sen O’nun topuğuna saldıracaksın.’(Kutsal Kitap, bölüm 3 ayet 15).
Takriben İsa’dan 800 yıl önce yaşamış peygamber Yeşaya, İsa’nın doğumunu bildirmişti. ‘İşte, kız gebe kalıp bir oğul doğuracak; adını Emanuel (Tanrı bizimle) koyacak.’ (Kutsal Kitap, Yeşaya 7:14).

Yine Kutsal Kitap’ta, peygamber Yeremya’nın kitabında bölüm 31 ayet 15’te, zamanın kralı Hirodes, Yahudilerin Kralı’nın (İsa’nın) doğumunu duyunca, tahtı yüzünden korkuya kapılıp, iki yaşına kadar olan çocukları öldürteceğini önceden bildiriyor
İsa’nın kimden ve ne için doğacağı da önceden bildirilmişti. ‘...Çünkü onun (Meryem’in) rahminde oluşan Kutsal Ruh’tandır. Meryem bir oğul doğuracak, adını İsa koyacaksın. Çünkü halkını günahlarından O kurtaracaktır.’ (İncil, Matta 1:20,21). Ayrıca İsa’nın çok acı çekip öleceği de önceden bildirilmiştir.
Bütün bu peygamberlik sözleri yerine geldi. Bunun için hiç kimse önceden söylenen bu tanrısal sözleri reddetmekle suçsuz olamaz.
İsrail halkı, önceden söylenen ve yazılan peygamberlik sözlerinden Mesih’in, kral Davud’un soyundan geleceğini biliyordu. İsa Mesih bu dünyaya geldiğinde, ‘Bu adamın üzerimize kral olmasını istemiyoruz’ diyerek Mesihlerini redderek çarmıha gerdirdiler. Ve hâlâ da O’nun gelmesini bekliyorlar.
İnsanlar, ilk insanın itaatsizliği (günahı) sonucunda Tanrı’dan koptular ve şeytanın hükmü altına girdiler. Böylece dinlerin ortaya çıkması, yitirilen cennetin aranış ispatıdır. Bu nedenle İsa bu dünyaya günahkârları (her insanı) kurtarmaya geldi. ‘...Seni uluslara ışık yapacağım. Öyleki, kurtarışın dünyanın dört bucağına ulaşsın.’ (Kutsal Kitap, Yeşaya 49,6).

İsa Mesih’in Tanrı oğlu olduğunun kanıtını İncil, Galatyalılar bölüm 4 ayet 4’te de okuyabiliriz. ‘Ama zaman dolunca Tanrı, Yasa altında olanları özgürlüğe kavuşturmak için kadından doğan, Yasa altında doğan öz Oğlu’nu gönderdi. Öyle ki, bizler oğulluk hakkını alalım.’

Bu sevinç getirici haber (İncil) kaybolan, günahın ve suçun çıkmazına giren insanlar içindir. Tanrı’nın meleği, Beytlehem şehrinde çobanlara İsa’nın doğumunu müjdelerken. ‘Korkmayın!’ dedi ‘Size, bütün halkı çok sevindirecek bir haber müjdeliyorum: Bugün size, Davut’un kentinde bir Kurtarıcı doğdu. Bu, Rab olan Mesih’tir.’( İncil, Luka 2: 10-11).

İsa Mesih sonsuzluklardan beri Tanrı’nın Oğlu, Tanrı’nın Söz’ü ve dolayısıyla yerin ve göğün yaratıcısıdır.
“Başlangıçta Tanrı göğü ve yeri yarattı ve Tanrı ‘“Işık olsun”’ dedi ve ışık oldu”. (Kutsal Kitap 1:1-3). Yuhanna’ya göre İncil, bölüm 1 ayet 1’de şöyle yazılıdır: Başlangıçta Söz vardı ve Söz Tanrı’yla birlikteydi.” Ve ayet 14’te diyor: ”Söz insan olup aramızda yaşadı.” Tanrı’nın Oğlu İsa Mesih, Baba Tanrı’yı bize açıklayıp O’nun kişiliğini gösterdi.

İncil’de, Filipililere yazılan mektupta, bölüm 2, ayet 6-8 de şunu okuyoruz. “İsa Mesih, Tanrı özüne sahip olduğu halde, Tanrı’ya eşitliği sımsıkı sarılacak bir hak saymadı. Ama kul özünü alıp insan benzeyişinde doğarak ululuğunu bir yana bıraktı. İnsan biçimine bürünmüş olarak ölüme, çarmıh üzerinde ölüme bile boyun eğip kendini alçalttı.”

Yine İncil’de şöyle yazılıdır:
“Kuşkusuz Tanrı yolunun sırrı büyüktür. O (Tanrı) bedende göründü, Ruh’ça doğrulandı.”(1.Timoteos 3-16). Tanrı’nın bedende görünüşü, Mesih’in Oğul olma kişiliğinde gerçekleşti.

Rab İsa bu dünyaya, günaha düşen insanın suçunun cezasını üzerine almak ve insanı Tanrı’nın sonsuz yargısından kurtarmak için geldi. Çünkü hiç bir insan Tanrı’nın kutsallığı ve adaleti karşısında tatmin edici bir iş yapamazdı. Bunu sadece günahsız biri yani insan olan İsa Mesih yapabilirdi.
Kendi şahsi kararıyla :”Senin isteğini yapmak üzere işte geldim” diyerek, (İncil, İbraniler 10-9) gönüllü olarak haç üzerindeki ölüme gitti.

Yeryüzündeyken sevgi ve merhametiyle insanlara yardım ederek, hastaları iyileştirerek, açları doyurarak, cinlere tutulanları özgür kılarak ölüleri dirilterek, körleri iyileştirerek, doğaya hükmederek, mucize yaparak ve alametler göstererek Tanrı Oğlu Mesih olduğunu ispatladı.
Ama en büyük mucize Golgota’da (İsa’nın çarmıha gerildiği dağ) oldu. İki haydutun arasında suçlu birisi gibi çarmıha gerildi. Bu inanmayanlar için bir yenilgiydi. Şeytan zafer kazandı sanılıyordu. Tanrı İsa’yla alay edilmesine ve aşağılanmasına izin verdi. İsa Mesih haçta asılı olduğu halde düşmanları için dua etti. Sınırsız sevgisiyla insanları şeytanın ve ölümün hükmünden azat etti. Böylece gönüllü olarak, bizim huzurumuz için Kutsal Tanrı’nın bize vereceği yargıya katlanarak suç ve günahlarımızın cezasını üzerine aldı.

“Tamamlandı” diye bağırdığında O’nun kurtuluş getiren işi sona ermişti. Tanrı’yı görünen ve görünmeyen varlıkların önünde yüceltti. Kaybolmuş zavallı insanlara Tanrı’ya giden yolu açtı.

İsa Mesih, şeytanı alt eden, ölümü yenen, haçta günahlarımızı taşıyan ve Golgota’da zafer kazanandır.
İsa’yı çarmıha gerdiren inançsız Romalı yüzbaşı, İsa’nın ölümünde olan olayları gördüğünde O’nun Tanrı’lığına şehadet getirerek, “Bu adam gerçekten Tanrı’nın Oğlu’ydu” demişti. (İncil, Markos 15:39).
İsa’nın ölmesi bir son değildi. O dirildi! Ve birçoklarına göründü. (İncil 1.Korintoslular15:5-.
Tomas İsa’yı görünce,”Rabbim ve Tanrım!” diyerek O’na tapındı. İsa ona, “Beni gördüğün için mi iman ettin?” dedi “Görmeden iman edenlere ne mutlu!” (İncil,Yuhanna 20:28-29).

İsa Mesih gökyüzüne geri gitti. Oradan kendisine iman edenlere yardım ediyor. O dünyanın her yerinde Kutsal Ruhu’yla iman edenlerin yanındadır. Yakında, kendisini Efendileri ve Tanrıları olarak kabul eden, kurtarıcıları olarak görenleri Baba Tanrı’nın sonsuz egemenliğinde yaşamak üzere götürmek için gelecek. Fakat kendisini reddedenlere, temel gerçeğini kabul etmeyenlere ve gerçeğe karşı olanlara yargıç olarak gelecek.

Tanrı’nın yargısı olan sonsuz ateşten (cehennemden) kurtulmanın tek çaresi, O’nun Oğlu RAB İsa Mesih’in önünde diz çökerek suçlarımızı kabul edip günahlarımızı açıklayarak O’ndan bağışlanmayı dilemektir. İsa Mesih’e iman eden, O’nun Golgota’ta yaptığı fedakârlığıyla,Tanrı’nın merhamet dolu sevgisiyle günahlarının bağışına kavuşacaktır.

Rab İsa’ya sevgisi için teşekkür ederek O’nun ardından gidin. Çünkü “Başka hiç kimsede kurtuluş yoktur. Bu göğün altında insanlara bağışlanmış, bizi kurtarabilecek başka hiç bir ad yoktur” (İncil, Elçilerin İşleri 4:12).

Maalesef insan kendini herşeyin ölçüsü yaparak Tanrı’yı muhakeme etmeye çalışıyor.
Tanrı’yı muhakeme etmek?: Bu, herşeyi yaratana karşı gelmek ve kendini O’ndan üstün görmeye kalkışmaktır. Kim O’nun işlerini anlayabilir ki, ve başlangıçta kim oradaydı? Kutsal Kitap’ta, Eyüb peygamber Tanrı’yla konuşurken şöyle diyor. “’Dinle de konuşayım’ dedin, ‘Ben sorayım, sen anlat.’ Kulaktan duymaydı bildiklerim senin hakkında, şimdiyse (ruhsal) gözlerimle gördüm Seni. Bu yüzden kendimi hor görüyor, toz ve kül içinde tövbe ediyorum.” (Eyüb 42:4-6).

Kelamın dediği gibi Tanrı’yı anlamak, O’nun sevgisinde, sabrında, merhametinde kişiliğini tanımak ve adalet gerçeğini görmektir.
İsa Mesih Yol, gerçek ve yaşamdır. O’nun aracılığı olmadan kimse Tanrı’ya gidemez. (İncil, Yuhanna 14:6). İşte Tanrı kendini Oğul’da göstererek O’nun ve Kutsal Ruh’un vasıtasıyla işliyor. Şimdi ey insan seni ve bütün evreni yaratan Tanrı’yı anlamak mı istiyorsun?
Matta’ya göre İncil’de İsa şöyle diyor. “Gökte ve yeryüzünde bütün yetki bana verildi.” (Matta 28:1.
Yaşayan Tanrı’ya, İbrahim’in, İshak’ın, Yakub’un, İsrail’in, Rab İsa’nın Babası ve Tanrısına iman et. AMİN

Birkaç aydınlatıcı Kutsal Kitap sözü daha.
“ Dikkatli olun! Mesih’e değil de, insanların geleneğine, dünyanın temel ilkelerine dayanan felsefeyle, boş ve aldatıcı sözlerle kimse sizi tutsak etmesin. Çünkü Tanrılığın bütün doluluğu bedence Mesih’te bulunuyor.” (İncil, Koloseliler 2:8-9).

“Kendisini kabul edip adına iman edenlerin hepsine Tanrı’nın çocukları olma hakkını verdi.” (İncil, Yuhanna 1:12).

Bunun için sevgili okuyucu, Tanrı’nın egemenliğini miras almak istiyorsan, kaybolmak ve sonsuzluğu karanlıkta geçirmek istemiyorsan, tersine sonsuz yaşamı istiyor ve “Sevgi” Olan Tanrı’nın (İncil, 1.Yuhanna 4: yanında olmak istiyorsan, diz çökerek suçlarını Tanrı’ya itiraf et ve günahların için O’ndan bağışlanmayı dile.

Çünkü dinler kurtuluş veremez, sadece Tanrı Oğlu İsa Mesih’e olan imanla kurtuluş bulabilirsin ve bu sayede yeni bir kişilik kazanırsın. Tanrı Söz’ü ve Tanrı çocuklarının gıdası olan Kursal Kitap’ı okumanı tavsiye ederiz.Not:İsa ismi arapça kökenlidir İsa'nın gerçek Türkçe adı Yeşua'dır.