Warning: preg_replace(): The /e modifier is deprecated, use preg_replace_callback instead in ..../includes/class_bbcode.php on line 2958

Warning: preg_replace(): The /e modifier is deprecated, use preg_replace_callback instead in ..../includes/class_bbcode.php on line 2958
Ulu Önder Atatürk'ün Hayatı (Kronolojik)
1 den 2´e kadar. Toplam 2 Sayfa bulundu

Konu: Ulu Önder Atatürk'ün Hayatı (Kronolojik)

 1. #1

  Standart Ulu Önder Atatürk'ün Hayatı (Kronolojik)  Mustafa Kemal Atatürk (1881-193


  Mustafa Kemal Atatürk "Beni görmek demek mutlaka yüzümü görmek demek değildir. Benim fikirlerimi, benim duygularımı anlıyorsanız ve hissediyorsanız bu yeterlidir."

  "İki Mustafa Kemal vardır: Biri ben, et ve kemik, geçici Mustafa Kemal... İkinci Mustafa Kemal, onu "ben" kelimesiyle ifade edemem; o, ben değil, bizdir! O, memleketin her köşesinde yeni fikir, yeni hayat ve büyük ülkü için uğraşan aydın ve savaşçı bir topluluktur. Ben, onların rüyasını temsil ediyorum. Benim teşebbüslerim, onların özlemini çektikleri şeyleri tatmin içindir. O Mustafa Kemal sizsiniz, hepinizsiniz. Geçici olmayan, yaşaması ve başarılı olması gereken Mustafa Kemal odur!"

  1881
  Gümrük kolcusu Ali Rıza Bey ile Zübeyde Hanım'ın oğlu olarak Selânik'te Kocakasım Mahallesi, Islâhhâne Caddesi'ndeki üç katlı pembe evde doğdu.

  1893
  Mustafa Selanik'teki Askeri Hazırlık Okuluna başlar ve burada öğretmeni tarafından kendisine ikinci ismi "Kemal" verilir.

  1895
  Mustafa Kemal Manastırdaki Askeri Liseye (Askeri Rüştiye) başlar.

  1899
  Mustafa Kemal İstanbul'da Harbiye'nin hazırlık sınıfına başlar.

  1902
  Mustafa Kemal Harbiye'den mezun olur ve buradan sonra Harp Akademisine (Erkan-ı Harbiye) devam eder.

  11 Ocak 1905
  Mustafa Kemal Harp Akademisinden Kurmay Yüzbaşı olarak mezun olur ve Şam'da bulunan Beşinci Orduda görev almak üzere Şam'a gönderilir.

  Ekim 1906
  Mustafa Kemal ve arkadaşları Şam'da "Vatan ve Hürriyet" adıyla gizli bir dernek kurarlar.

  1907
  Askeri rütbesi kolağası olur ve yine aynı yıl içinde görevi Makedonya'daki 3. Orduya tayin edilir ve Selanik'e gönderilir, Cemiyetinin Merkezi Selanik'te İttihat ve Terakki Cemiyeti ile birleşir

  23 Temmuz 1908
  Yukarıdaki gizli ve siyasi faaliyetlerinin sonucu 2. Meşrutiyetin, padişah Abdulhamit'e kabul ve ilan ettirilmesi

  13 Nisan 1909

  İstibdat taraftarları yeni rejime karşı ayaklanır, Rumeli'den bunları bastırmak için yola çıkan Hareket Ordusunun Kurmay Yüzbaşkanlığına deruhte etmesi ve bu ayaklanmada önemli bastırıcı rol oynar

  1911
  Trablusgarb savaşına iştirak eder ve oradaki kuvvetlerimizin Kurmaylığını üzerine alır. Bu arada rütbesi binbaşılığa yükseltilir.

  13 Eylül 1911
  Mustafa Kemal İstanbul'daki Genel Kurmaya tayin edilir.

  9 Ocak 1912

  Mustafa Kemal Libya'daki Tobruk taarruzunu başarılı bir şekilde yönetir.

  24 Ekim 1912
  Balkan Savaşının başlaması üzerine İstanbul'a döner ve Bolayır'da toplanmış olan kuvvetlerimizin hareket şubesi müdürlüğüne tayin edilir

  25 Kasım 1912
  Mustafa Kemal Hareket Başkanı olarak Akdeniz Boğazları özel Kuvvetlerine atanır.

  27 Ekim 1913

  Mustafa Kemal Sofya'ya Askeri Ataşe olarak atanır.

  2 Şubat 1915
  Tekirdağ'da kurulması kararlaştırılan yeni bir tümenin komutanlığına tayin edilir. Onun teşkil ettiği ve 19. Tümen adını alan bu tümen Çanakkale savaşlarında parlak başarılar göstermiştir

  25 Nisan 1915
  İttifak Devletleri Arıburnuna çıkarma yaparlar ve Mustafa Kemal Tümeni ile ilerlemelerini durdurur.

  1 Haziran 1915
  Çanakkale savaşlarında gösterdiği büyük başarılardan dolayı rütbesi albaylığa yükseltilir

  9 Ağustos 1915
  Mustafa Kemal Anafartalar Grup Kumandanlığına getirilir.

  1 Nisan 1916
  Çanakkale savaşları zaferlerimizle bittiğinden Diyarbakır'daki kolordunun komutanlığına tayin edilmiştir. Oraya giderken Tuğgeneralliğe terfi eder.

  6-7 Ağustos 1916
  Mustafa Kemal Bitlis ve Muş'u düşmandan geri alır. Bu başarısı üzerine 2. Ordu komutanlığına atandı.

  31 Ekim 1918
  Mustafa Kemal Yıldırım Orduları Grup Kumandanı olur.

  30 Nisan 1919
  Mustafa Kemal Erzurum'da bulunan Dokuzuncu Orduya geniş yetkilerle Müfettiş olarak atanır.

  16 Mayıs 1919
  Mustafa Kemal İstanbul'u terkeder. İstanbul'dan 3. Ordu Müfettişliği göreviyle Bandırma vapuruyla gider.

  19 Mayıs 1919
  Mustafa Kemal Samsun'a ayak basar.

  21 Mayıs 1919
  Erzurum'daki 15.Kolordu Komutanı Kazım Karabekir Paşa ile temas eder

  23 Mayıs 1919
  Ankara'daki 20. Kolordu Komutanı Ali Fuat Paşa ile temas eder

  28 Mayıs 1919
  Türk Milletini işgallere protesto için mitingler yapmaya davet eder

  3 Haziran 1919
  Doğu vilayetlerinde bir Ermeni Hükümetinin kurulması ve İngiliz himayesi fikirlerine karşı olduğunu beyan eder

  21 Haziran 1919
  Yurdun bağımsızlığını kurmak için Türk Milletini kendisiyle birlikte çalışmaya davet eden tarihi beyannameyi yayınlar

  8 Temmuz 1919

  Mustafa Kemal gerek Üçüncü Ordu Müfettişliği görevinden gerekse ordudan istifa eder.

  23 Temmuz 1919
  Mustafa Kemal Erzurum Kongresi Başkanlığına getirilir. Erzurum Kongresinde millet iradesine dayanan bir millet meclisiyle kuvvetini, gene millet iradesiyle oluşan bir hükümetin kurulması lüzumunu ilk hedef olarak ilan eder.

  4 Eylül 1919
  Mustafa Kemal Sivas Kongresi Başkanlığına getirilir. Sivas Kongresinde yurdun muhtelif bölgelerinde kurulmuş olan müdafaa cemiyetlerini Anadolu ve Rumeli Müdafaa-i Hukuk Cemiyeti adı altında birleştirip bütün millet kuvvetlerini bir elde idare etmek imkanını sağlar.

  11 Eylül 1919
  Çalışmalarını bitiren Sivas Kongresi delegeleri tarafından seçilen Temsil Heyeti Başkanlığına getirilir

  15 Eylül 1919
  Temsil Heyeti, Türk Milletinin yetkili makamı olarak ilan edilir

  7 Aralık 1920
  Temsil Heyeti ile birlikte Ankara'ya yerleşir ve bu şehri milli harekatın merkezi yapar

  27 Aralık 1919

  Mustafa Kemal İcra Heyeti ile Ankara'ya gelir.

  23 Nisan 1920
  Mustafa Kemal Ankara'da Türkiye Büyük Millet Meclisini açar ve bu meclise başkan seçilir.

  11 Mayıs 1920
  Mustafa Kemal İstanbul hükümeti tarafından ölüme mahkum edilir.

  5 Ağustos 1921
  Mustafa Kemal Büyük Millet Meclisi tarafından Başkumandan olarak atanır.

  23 Ağustos 1921
  Türk birliklerinin Mustafa Kemal tarafından yönetildiği Sakarya savaşı başlar.

  19 Eylül 1921
  Sakarya Zaferinden altı gün sonra Büyük Millet Meclisi, Mustafa Kemal'e Mareşal rütbesi ile Gazi ünvanını verir.

  26 Ağustos 1922
  Gazi Mustafa Kemal Büyük Taarruzu Kocatepe'den yönetmeye başlar.

  30 Ağustos 1922
  Gazi Mustafa Kemal Paşa Dumlupınar savaşını kazanır.

  1 Eylül 1922
  Türk Ordularına "İlk hedefiniz Akdeniz'dir, İleri!" emrini verir

  10 Eylül 1922

  Gazi Mustafa Kemal İzmir'e girer.

  1 Kasım 1922
  Büyük Millet Meclisi, Gazi Mustafa Kemal'in Hilafetin kaldırılması Yönündeki önerisini kabul eder.

  14 Ocak 1923
  Mustafa Kemal'in annesi Zübeyde Hanım İzmir'de vefat eder.

  29 Ekim 1923
  Türkiye Cumhuriyetinin ilan edilmesi ve Gazi Mustafa Kemal'in ilk Cumhurbaşkanı seçilmesi.

  24 Ağustos 1924
  Gazi Mustafa Kemal İstanbul Sarayburnu'nda ilk kez şapka giyer.

  9 Ağustos 1928

  Gazi Mustafa Kemal Sarayburnu'nda yeni Türk Alfabesi ile ilgili konuşma yapar.

  3 Mart 1924
  Cumhuriyet rejiminin Türkiye'de kökleşip yerleşmesi için şart olan hilafetin kaldırılmasını sağlamıştır. Aynı yıl içerisinde medreseleri kapattırarak milli eğitim alanındaki birliği sağlama yolunu açmıştır. Gene bu suretle laik ve modern esaslara göre eğitim ve öğretim yapan müesseselerin kurulmasına zemin hazırlamıştır.

  1 Mayıs 1924
  Orta Çağın dini hukuk geleneklerine göre çalışan Şer'iye mahkemelerini kaldırdı

  26 Ağustos 1924
  Milli sermayeyi çoğaltmak özel teşebbüsleri teşvik ederek kurmak ve Türk bankacılığını geliştirmek amacıyla İş Bankasını kurdu.

  5 Mayıs 1925
  Memlekette modern çiftçiliği geliştirmek maksadıyla yapılacak teşebbüslere bir örnek olmak üzere kendi parasıyla bir Orman Çiftliğini kurdurdu

  1925
  Tekke, zaviye ve türbelerin kapatılması ile ilgili kanun kabul edilerek batıl inanç ve taassup yatakları ortadan kaldırıldı

  25 Aralık 1925
  Medeni kıyafeti getirdi

  26 Aralık 1925

  Miladi takvim ve modern saat ölçüsünü değiştiren kanun kabul edildi

  17 Şubat 1926
  Türk Medeni Kanununun kabul edilmesiyle Türk milleti ümmet devrinden çağdaş medeniyete geçirildi

  1 Kasım 1928

  Çıkarılan bir kanunla Türk Milletinin kolayca okuyup yazmasını temin edecek olan yeni Türk alfabesi kabul edildi.

  12 Nisan 1931
  Gazi Mustafa Kemal Türk Tarih Kurumunu kurar.

  12 Temmuz 1932
  Gazi Mustafa Kemal Türk Dil Kurumunu kurar.

  29 Ekim 1933
  Cumhuriyet'in 10.yıl nutkunu yazar ve okur

  16 Haziran 1934
  Büyük Millet Meclisi bir yasa geçirerek Gazi Mustafa Kemal'e "Atatürk" soyadını verme kararı alır.

  1934
  Kasım ayında Türk kadınına siyasi hakları tanıyan yasa çıkarıldı. Avrupa'da baş gösteren siyasi buhran karşısında Balkan Antantının kurulmasında en önemli rolü oynadı.

  1936
  Montrö Antlaşması ile boğazların tahkiminin sağlanmasını temin etti. Sadabat Paktıyla memleketimiz için gerekli güvenlik tedbirlerinin alınmasında nazım rol oynadı.

  4 Temmuz 1938
  Türkiye'nin ayrılmaz bir parçası olan Hatay'ın bağımsız bir Türk devleti olmasını sağlamıştı ki bu vatan parçası ölümlerinden sonra Anavatan'a katılmak imkanını bu sayede buldu.

  10 Kasım 1938
  Atatürk perşembe sabahı saat 9.05'te hayata gözlerini yumdu. Türkiye yasa boğuldu...

  19 Kasım 1938

  Cenazesi ulusal egemenliğin simgesi olarak kurduğu başkent Ankara�ya getirildi.

  21 Kasım 1938
  Türkiye�nin her yerinden Ankara�ya koşan halk ulu önderin cenazesini büyük bir törenle Etnoğrafya Müzesi�nde hazırlanan geçici kabrine uğurladı.

  10 Kasım 1953
  Ölümünün on beşinci yılında da, büyük bir törenle Anıtkabir'e aktarıldı.

 2. #2

Benzer Konular

 1. Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk' ün hayatı
  By ABYSS in forum Ulu Önderimiz M.Kemal Atatürk
  Cevaplar: 13
  Bölüm Listesi: 08-03-2015, 12:20 PM
 2. Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk'ün sözleri....
  By ByemonaR in forum Ulu Önderimiz M.Kemal Atatürk
  Cevaplar: 3
  Bölüm Listesi: 01-22-2013, 03:59 PM
 3. Cevaplar: 4
  Bölüm Listesi: 09-08-2007, 02:52 AM
 4. Atatürk'ün Yaşamındaki Olaylar ( Kronolojik Olarak)
  By ABYSS in forum Ulu Önderimiz M.Kemal Atatürk
  Cevaplar: 0
  Bölüm Listesi: 08-11-2007, 01:55 PM
 5. Atatürk'ün Hayatı
  By HeLiN in forum Tarihimiz ve Savaşlar
  Cevaplar: 0
  Bölüm Listesi: 04-07-2007, 11:11 AM

Beğenilen Sayfayı İşaretleyin

Beğenilen Sayfayı İşaretleyin

Yetkileriniz

 • You may not post new threads
 • You may not post replies
 • Eklenti Ekleyemezsiniz
 • You may not edit your posts
 •  
[Gizlilik Politikası]-[UslanmaM Kuralları]-[UslanmaM İletişim/Contact]