İpotekte Dikkat Edilmesi Gerekenler

Halen mevcut veya ileride meydana gelecek, yahut meydana gelmesi muhtemel olan
her hangi bir alacağın güvence altına alınması için bir taşınmazın teminat
verilmesi işlemidir.

Sınırlı bir aynı haktır. İpotekli taşınmaz malın başkasına devri mümkündür.
Üzerinde ipotek olan taşınmazın devri için ipotek alacaklısının iznine gerek
yoktur. İpotek talep üzerine süresi, miktarı, faizi ve ipotek derecesi
belirtilerek tapu sicil müdürlüğünde resmi senet düzenlenerek yapılan işlemdir.
Satışlarda arta kalan miktar için kanuni ipotek (1. derece) önerilir.
M.K 785 maddesi: Gayrimenkul rehin edilirken hangi ipotek derecesine
kaydedilirse o derecenin ifade ettiği kuvvetle teminat teşkil eder.
Derecelerden birinin boşalması halinde bir alttaki derecede bulunan ipotek
boşalan dereceye geçmez. Bankalarca veya kamu kurum kuruluşlarınca verilen
kredilere karşılık teminat verilen taşınmazların ipotek işlemlerinde resmi
senet düzenlenmez. Müşteri mülkiyete konu olan bir taşınmaz malın paydaşları
kendi paylarını ipotek verebilirler.


İpotek işlemi için gerekli belgeler:

1- Taşınmaz mala ait varsa tapu senedi yoksa ada parsel numarasını gösterir
belge,

2-Alacaklı ve borçlunun veya yetkili temsilcilerinin fotoğraflı nüfus cüzdanları,

3-Alacaklının iki, borçlunun bir adet vesikalık fotoğrafı,

4-Taraflardan biri veya ikisi vekille temsil edilecek ise temsil belgesi.