Ölünceye Kadar Bakma Akti ve Dikkat Edilmesi Gerekenler

Ölünceye Kadar Bakma Akdi

Taşınmaz mal sahibinin taşınmaz malını kendisine veya bir başka kişiye ölünceye
kadar bakmak, onu görüp gözetmek ve ihtiyaçlarını (beslenme,koruma vb.)
karşılamak amacıyla bir başka kişiye taşınmaz malının mülkiyetini devretmesi
işlemidir.

Ölünceye kadar bakma akdi için tapu sicil müdürlükleri, sulh hukuk hakimliği
ve noterler yetkili kılınmıştır. Karı, koca arasında yapılan ölünceye kadar
bakma akdi sözleşmesi geçerli sayılmamaktadır.


Gerekli belgeler:

Akit tapu sicil müdürlüklerinde yapılacaksa;

1-Temlik edilecek taşınmazın tapu senedi, yoksa ada parsel numarasını gösterir
belge veya malikin sözlü beyanı,

2-İki tanık ve tanıkların fotoğraflı nüfus cüzdanları,

3-Bakım alacaklısı ve bakım borçlusunun veya yetkili temsilcilerinin nüfus
cüzdanları,

4-Bakım alacaklısının bir, bakım borçlusunun iki adet vesikalık fotoğrafı,

5-Akitte tarafların temsili söz konusu temsile ilişkin belge.


Akit noter veya sulh hukuk hakimliğinde düzenlenmiş ise;


a)Kanuni şekline uygun olarak düzenlenmiş sözleşmenin aslı veya onaylı örneği,

b)Sözleşmede bakım borçlusuna, taşınmaz malın adına tesciline isteme yetkisi
verilmiş ise boçlunun yazılı talebi yeterlidir. Sözleşmede bu yetki
verilmemişse tescil için bakım alacaklısının talebi veya mahkeme kararı,

c)Bakım borçlusunun bir adet vesikalık fotoğrafı gereklidir.