Paylaşmada (Taksim) Dikkat Edilmesi Gerekenler

Ortak mülkiyet olarak bulundurulan birden fazla taşınmaz malın ortakları
arasında pay edilmesi işlemidir.

Paylaşma iki şekilde olur:

a)Rıza-i Taksim: Ortakların aralarında anlaşmak sureti ile ortak mallarını
paylaşmaya denir. Ortaklar arasında kararlaştırılan bir plan çerçevesinde
ortak mallarını kanuni bir engel olmadıkça her türlü taksime serbesttirler.

b)Kaza-i Taksim: Paydaşlar kendi aralarında ortak malların paylaştırılması
hususunda bir anlaşmaya varamadıkları takdirde bu malların taksiminin
mahkemece çözümlenmesine kaza-i taksim denir.


Gerekli belgeler:

1-Taksime konu olan taşınmaz malların tapu senetleri,

2-Taşınmaz malların ortak maliklerin veya yetkili temsilcilerinin fotoğraflı
nüfus cüzdanları,

3-Ortak maliklerin ikişer adet vesikalık fotoğrafları,

4-Taksime konu olan akitte taraflardan biri veya daha fazlası vekille temsil
edilmiş ise temsile ilişkin belgeler,

5-İştirak halindeki mülkiyet olarak kayıtlı taşınmaz mallarda (müşterek mülkiyete
dönüşmemiş veya mirasçı adına kayıtlı) taşınmaz mal malikinin tüm mirasçıları
arasında noterlikte mirasçıların fotoğraflarını taşıyan onaylı taksim sözleşmesi
gereğince sözleşmede mirasçılara tescil isteme yetkisi verilmiş ise her biri
kendi payına düşen taşınmaz malın tescilini isteyebilir. Tescil yetkisi yok ise,
eğer bütün mirasçıların tescil isteminde bulunması mümkün olmuyorsa tescil
için mahkeme kararı gereklidir.

6-Müşterek mülkiyete yönelik taşınmazların pay sahipleri arasında aynen
taksimde, tüm maliklerin bizzat veya kanuni temsilcilerinin katılımıyla resmi
senet düzenlenir.