Warning: preg_replace(): The /e modifier is deprecated, use preg_replace_callback instead in ..../includes/class_bbcode.php on line 2958
Gazel örnekler
1 den 2´e kadar. Toplam 2 Sayfa bulundu

Konu: Gazel örnekler

 1. #1

  Standart Gazel örnekler  Merhaba ey aşk-ı baki merhaba
  Pür vefasın, pür vefasın, pür vefa

  Gel salın gönlümde ey can-ı cihan
  Dil-rübasın, dil-rübasın, dil-rüba

  Çarh-ı dilde mihr ü mahımsın benim
  Mehlikasın, mehlikasın, mehlika

  Her daim yar-i ğârımsın benim
  Can-fezasın, can-fezasın, can-feza

  Mübteda-yi cümle eşyaya ayan
  Müntehâsın, müntehâsın, müntehâ

  Senden oldu hâr, gül, hem hâk, zer
  Bir sırlı kimyasın, kimyasın, kimya

  Vasl eylersin her kulu Mevlasına
  Reh-nümâsın, reh-nümâsın, reh-nümâ

  Halktan bigane kalmış aşıkına
  Aşinasın, aşinasın, aşina

  Hakkı, Hak'tan gafil olmazsan müdam
  Pür-safasın, pür-safasın, pür-safa

  Erzurumlu İbrahim Hakkı Hazretleri

  _________________

  Vasf-ı lisan seninledir vasfedemem gönül seni
  Nutk u beyân seninledir vasfedemem gönül seni

  Şevk u taleb ki sendedir zevk u tarab ki sendedir
  Aşk ile can seninledir vasfedemem gönül seni

  Her hünerin kemâlisin her güzelin cemâlisin
  Hüsn ile ân seninledir vasfedemem gönül seni

  Olmazsa kibr ile riyâ sensin ol beyt-i kibriyâ
  Genc-i nihân seninledir vasfedemem gönül seni

  Bilmedi kimse gönül cevherin âleme doldu Kevser'in
  Zevk-i cihân seninledir vasfedememgönül seni

  Hükmüne Hakkı bendedir cânı seninle zindedir
  Cümle cihân seninledir vasfedemem gönül seni

  Erzurumlu İbrahim Hakkı Hazretleri

  __________________

  Azm-i sefer ettin dil-i nâçârı unutma
  Gittin güzel ammâ bu dil-efkârı unutma

  Gâhîce uyandıkça şebistân-i safâda
  Şol gice olan sohbet-i hemvârı unutma

  Vardıkça şeker-hâba girip bister-i nâza
  Ne zehr içer dîde-i bîdârı unutma

  Ben sabr edeyim derd ü gam-i hecrine ammâ
  Sen de güzelim ettiğin ikrârı unutma

  Ağlatmayacaktın yola baktırmayacaktın
  Ol va’de-i tekrâr-be-tekrârı unutma

  Yok tâkati hicrânına lûtf eyle efendim
  Dil-haste-i aşkın olan Esrârı unutma

  Esrar Dede

  ____________________

  Ganîdir aşk ile gönlüm ne mülküm ne menâlim var
  Ne vasl-ı yâra handânam ne hicrândan melâlim var

  Ne sağ olmak murâdımdır ne ölmekten kaçar cânım
  Cihânda hasta-i aşk olalı bir hoşça hâlim var

  Ben ol hayrân-ı aşkım ki yitirdim akl u idrâki
  Ne âlemden haberdâram ne kendimden hayâlim var

  Ne meyl-i külbe-i ahzân ne seyr-i sohbet-i yârân
  Ne ta’n-ı zâhid-i nâdân ne ceng ü ne cidâlim var

  Cihân fânidir ey Yahyâ Hüvel-Hayyü Hüvel-Bâkî
  Değişmem atlas-ı çarha benim bir köhne şâlım var
  _________________________

  Yâr rahm etdi meğer nâle vü efgânumuza
  Ki kadem basdı bu gün külbe-i ahzânumuza

  Eşk bârânı meger kıldı meded kim nâgeh
  Bitdi bu şâh-ı gül-i tâze gülistânumuza

  Bize ah âteşinün yanduğı andan bilünür
  Ki çerâğ eyledi rûşen şeb-i hicrânumuza

  Bu visâle yuhu ahvâli demek mümkin idi
  Eger olsaydı yuhu dîde-i giryânumuza

  Bir hayâl ola meger gördüğümüz yohsa nigâr
  Mutlakâ hâtıra gelmez ki gele yanumuza

  Yâr mihmânumuz oldı gelün ey cân ü gönül
  Kılalum sarf nemüz var ise mihmânumuza

  Dilberün câna imiş kasdı Fuzûlî gel kim
  Cân verüp dilbere minnet koyalum cânumuza
  _____________________


  Feryâd ki feryâdıma imdâd edecek yok
  Efsûs ki beni gamdan âzâd edecek yok

  Te’sîr-i muhabbetle yıkılmış güzel ammâ
  Vîrâne dili bir daha âbâd edecek yok

  Kes, varsa alâkan bana ey tâli-‘i dûnum
  Sen vâr iken âlemde beni yâd edecek yok

  Hakkıyle bilir zâr gönül hâlet-i aşkı
  Mâhirdir o fende anı üstâd edecek yok

  Yâ Rab ne için zâr Nigârî şu cihânda
  Nâ-şâd edecek çoksa da bir şâd edecek yok


  ________________________


  Hasret çekerek vuslata ermek ne kadar güç!..
  Serden geçerek cânını vermek ne kadar güç!..

  Ağyâr ile hem-hâl olanın nârına yanmak,
  Kalkan gibi hep göğsünü germek ne kadar güç!..

  Bülbül gibi günlerce açılsın diye ummak,
  Birden açılan gülleri dermek ne kadar güç!..

  Cânâna adanmış şu garip cân-ı azîzi,
  Kan isteyenin pâyine sermek ne kadar güç!..

  Derler Seferî gerçi zaman dertlere dermân,
  Dillerdeki isyânı gidermek ne kadar güç!..

  ___________________

  Halk içinde muteber bir nesne yok devlet gibi
  Olmaya devlet cihanda bir nefes sıhhat gibi

  Saltanat didükleri ancak cihan gavgasıdır
  Olmaya baht u saadet dünyada vahdet gibi

  Ko bu ıyş u işreti çün kim fenadur akıbet
  Yâr-ı baki ister isen olmaya tâat gibi

  Olsa kumlar sagışmca ömrüne hadd ü aded
  Gelmeye bu şîşe-i çarh içre bir saat gibi

  Ger huzur itmek dilersen ey Muhibbî fârig ol
  Olmaya vahdet cihanda kûşe-i uzlet gibi


  Muhibbî Gazel Türkçe Çeviri ::
  Halk icinde devletten daha itibarli bir sey yoktur
  Dunyada sihhatli bir nefes gibi mutluluk yoktur.

  Saltanat dedikleri sey ancak bir cihan kavgasidir
  dunyada birlik gibi mutluluk ve talih yoktur.

  Birak bu eglence ve icme meclislerini zira sonu fenadir
  Eger ebedi bir dost istersen sadakat gibisi yoktur.

  (Bir kum saati gibi olan) omrundeki kumlarin haddi hesabi olmasa da
  bu donen sise icinde (en ozeli) bir saattir.

  Eger huzur bulmak istersen ey muhibbi (hem sevgili hem de kendisi) herseyden arin
  dunyada kosesine cekilmek gibi huzur veren bir tek basinalik (huzur) yoktur

  ____________________

  ey müezzin gel cenazem üstüne feryad kıl
  öldüğümden yarı agah eyle rahm sad kıl

  taşlar kim cevr ile kuyunda urmuştun bana
  gönlümü yıktın anunla kabrimi abad kıl

  yoluma hak oldı bu üftade diyü
  gel mezarum taşına yazdır bir eyü ad kıl

  firkatinde çünkü can virdüm o serv-kametin
  ey yapan mezarımı ya şimşir ya serv ü şimşad kıl

  naleler kılsa tenim tabutda kılman aceb
  tahtaya bağlansa eyler nale vü feryad kıl

  gülsitanı kuyuna şayed ki bir zerre düştü
  ey saba billah lütf eyle toprağım berdad kıl

  lütf edüp ömrün unutma AŞKİNİN bu şiirini
  yaduna gah ,gah anı anunla yad kıl

  ____________________

 2. #2

  Standart

  Lale hadler gülşende neler etmediler
  Serviyi yürütmediler goncayı söyletmediler

  Taşradan geldi çemen mülküne bîgâne deyu
  Devr-i gül sohbetine lâleyi iletmediler

  Adet-i hûbların cevr ü cefadır ammâ
  Bana ettiklerini kimselere etmediler

  Hamdülillah mey-i can-bahş ile sâkîlerimiz
  Ab-ı hayvân ile kevser suyun istetmediler

  Hele oy kaşları ya okları peykânlarını
  Sîneden çekmediler yüreği oynatmadılar

  Bin güzeller bulunur Yusuf' mânend ammâ
  Bu kadar var ki bular kendilerin satmadılar

  Ey Necâtî yürü sabr eyle elinden ne gelir
  Hûblar cev ü cefâyı kime öğretmediler
  _____________________

  Bâğ-ı dehrin hem hazânın hem bahârın görmüşüz
  Biz neşâtın da gamın da rûzgârın görmüşüz

  Çok ta mağrur olma kim meyhâne-i ikbalde
  Biz hezâran mest-i mağrûrun humârın görmüşüz

  Top-i âh-i inkisâra pâydâr olmaz yine
  Kişver-i câhın nice sengin-hisârın görmüşüz

  Bir hurûşiyle eder bin hâne-i ikbâli pest
  Ehl-i derdin seyl-i eşk-i inkisârın görmüşüz

  Biz hadeng-i can-güdâzı ahdır sermâyesi
  Biz bu meydânın nice çâpük-süvârını görmüşüz

  Bir gün eyler dest-beste pâygâhı cay-gâh
  Bî-aded mağrûr-i sadr-i i'tibârın görmüşüz

  Kâse-i deryûzeye tebdil olur câm-i murad
  Biz bu bezmin Nâbîyâ çok bâde-hârın görmüşüz
  ______________________

  Dağıttın hâb-ı nâz-ı yâri ey feryâd neylersin
  Edip fitneyle dünyâyı harâb-âbâd neylersin

  Dil-i mecrûhuma rahm eyle kalsın dâm-ı zülfünde
  Şikeste-bâl olan murgu edip âzâd neylersin

  Edersin gerçi her derde tabîbim bir devâ ammâ
  Cünûn-i ehl-i aşk olunca mâder-zâd neylersin

  Varıp gîsû-yi yâri öyle birbirine kattın
  Yine bir fitne tahrîk eyledin ey bâd neylersin

  Güzel tasvîr edersin hatt ü hâl-i dilberi ammâ
  Füsûn ü fitneye geldikte ey bâd neylersin

  Bahâyî veş değilsin kabil-i feyz-i safâ sen de
  Tekellüf ber-taraf ey hâtır-i nâ-şâd neylersin

Benzer Konular

 1. Gazel
  By FactioN in forum Şiirler
  Cevaplar: 0
  Bölüm Listesi: 02-04-2009, 04:37 PM
 2. gazel
  By KinG Of DeatH in forum Şiirler
  Cevaplar: 0
  Bölüm Listesi: 01-15-2009, 11:31 PM
 3. Gazel
  By ALEV in forum Şiirler
  Cevaplar: 0
  Bölüm Listesi: 10-15-2008, 12:39 PM
 4. gazel
  By KinG Of DeatH in forum Bebek İsimleri
  Cevaplar: 0
  Bölüm Listesi: 07-04-2008, 09:16 AM
 5. Gazel
  By KIZIL in forum Bebek İsimleri
  Cevaplar: 0
  Bölüm Listesi: 06-13-2008, 12:58 PM

Beğenilen Sayfayı İşaretleyin

Beğenilen Sayfayı İşaretleyin

Yetkileriniz

 • You may not post new threads
 • You may not post replies
 • Eklenti Ekleyemezsiniz
 • You may not edit your posts
 •  
[Gizlilik Politikası]-[UslanmaM Kuralları]-[UslanmaM İletişim/Contact]