Kıyamet gününde şu yedi sınıf hayırlı
ibadeti yapan kullarına Allah-u Teala bahşedeceği ikram ve ihsanı gören
Cebrail Aleyhisselam Peygamber Efendimize:
-Ah!Keşke bende melek değil de insan olsaydım ve bu güzel ibadetleri
yaparak Rabbimin iltifat-ı ilâhîcesine nail olsaydım diye hayıflanacaktır.
Bu yedi sınıf hayırlı ibadetse şunlardır:
1-Beş vakit namazı güzelce kılmak
2-Cenaze namazını kılmak
3-Su dağıtmak
4-İlmi sohbetlere devam etmek
5-Hastaları ziyaret etmek
6-Yetimlere saygı göstermek
7-İki kişinin arasını bulmak

Namazdan alıkoymak:

Ebe Cehil Allah Rasulunü namaz kılarken görürse,boynunu çiğneyip,yüzünü
sürteceğine dair Lat ve Uzza adlı putlara yemin etmişti. Bir gün
Rasulullahı(sav) namaz kılarken görmüş ve dediğini yapmak üzere yanına
varmıştı. Fakat birdenbire arkasına dönerek elleriyle korunarak
çekinmişti. Onu bu halde görenler: "Ne oldu sana?" demişlerdi. da şöyle
cevap vermişti: "Onunla benim aramda ateşten bir hendek,bir takım kanatlar
var.
Rasulullah(sav) buyurdular ki: "Ebe Cehil eğer bana yaklaşsaydı,melekler
onu parça parça ederlerdi. Bu olay üzerine şu ayetler inmiştir: "Baksana o
nehyedene,bir kulu namaz kıldığında. Baksana o hidayet üzerine
giderse,Yahudi takva ile emrederse fena mı? Baksana yalanlar,aksine
giderse iyi mi? Her halde Allah'ın görüyor olduğunu bilmiyor mu? Sakın
Celâlcim hakkı için eğer akıllanıp vazgeçmezse, muhakkak sürükleyeceğiz
biz o alını,yalancı cani alını. O vakit çağırsın o kurultayını,meclisini.
Biz çağıracağız zebanileri. Sakın onu dinlemede,secde et ve yaklaş." (alan
9-19)

En büyük şehadet:

Şamdan iki hristiyan alimi gelmişlerdi.Medine'yi gördükleri zaman,biri
diğerine: "Bu kasaba ahir zaman peygam- berinin kasabasına ne kadar
benziyor." dedi. Sonra Rasulullah(sav)'ın huzuruna geldiklerinde,O'nu
hususi sıfat- larıyla tanıdılar. Allah Rasulune: "Sen Muhammed'sin "
dediler. Rasulullah (sav)'da : " Evet" buyurdular. "Hemde Ahmet'sin
dediler. Rasulullah yine: "Evet" buyurdular. Bunun üzerine dediler ki:
"Biz sana bir şey soracağız" Rasul "sorunuz" buyurdu. "Bize Allah'ın
kitabında en büyük şehadeti haber ver." Bunun üzerine peygamber şu ayeti
okudu: "Allah kendisinden başka ilah olmadığına şahittir,bütün meleklerle
ilim uluları,adalet ve hakkaniyetle durarak şahitdirler. O Aziz ve Hakim
olan Allah'tan başka ilah yoktur."(Al-i İmran 1

Kefaret:

Adamın biri Rasulullah(sav)'a gelerek "Ya Rasulullah,mahvoldum!" dedi.
Rasulullah " seni mahveden nedir?" diye sordu. Adam: "Ramazanda gündüz
vakti hanımımla cinsi münasebette bulundum." diye cevap verdi. -Bir köle
azat edecek kadar mal bulabilir misin? Adam " hayır" dedi. -Peşpeşe iki ay
oruç tutabilir misin? Adam "hayır " dedi. -Altmış miskine yedirecek kadar
erzak bulabilir misin? Adam "hayır" dedi ve oturdu. Rasulullah ona hurma
yaprağından örülmüş,içinde kefaret miktarınca hurma bulunan bir zembil
getirdi. "İşte bunu al,sadaka olarak dağıt" dedi. Adamda " Bizden daha
yoksul birine mi vereceğim? Allah'a and olsun ki,bu iki kara taşlı yerin
arasında bu hurmalara bizden daha muhtaç bir aile yoktur" dedi. Bunun
üzerine Rasulullah ön dişleri görününceye kadar güldü ve:" Git de onları
çoluk çocuğuna yedir" dedi.

Cennet'e götüren amel:

Muaz İbni Cebel anlatıyor: Bir seferinde,Peygamber Aleyhisselamla
beraberdim. Bir gün yakınında sabah etmiştim. Yürüyorduk: "Ya Allah'ın
Nebisi! Bana bir amelden haber ver ki beni cennete koysun,cehennemden
uzaklaştırsın" dedim. Buyurdular ki: "Büyük bir şey sordun. Mâmâfih
o,Allah-u Tealanın müesser kıldığı kimseye kolaydır. Allah'a ibadet
edersin,O'na hiç bir ortak koşmazsın,namaz kılarsın,zekat verirsin,ramazan
orucunu tutarsın,haccedersin. Allah Rasulu şöyle devam ettiler: "Sana
hayrın kapılarını göstereyim mi? Oruç kalkandır,sadaka günahı söndürür.
Gecenin göbeğinde adamın namazı.... Ve Rasulullah şu ayetleri okudular:
"Görsen o vakit ki mücrimler,Rabb'lerinin huzurunda başlarını eğmişlery
Rabbimiz!gördük, dinledik. Şimdi bizi geri çevir,iyi bir amel işleyelim.
Zirâ yakinen bildik derler. Eğer dilemiş olsaydık her nefse hidayet
verirdik. Fakat,Ben'den şu söz hak oldu: Elbet ve elbet cehennemi
cinlerden ve insanlardan dolduracağım.O halde,tadın unuttuğunuz için bu
gününüzün çatmasını. İşte biz de seni unuttuk. Yapıp durduğunuz işler
yüzünden tadın ebediyet azabını.Bizim ayetlerimize öyle kimseler iman
ederler ki,onlarla kendilerine nasihat verildiği vakit secdelere
kapanırlar ve Rabb'lerine hamd ile tesbih ederler de kibirlenmezler."
(secde 12-15)

Allah'ın merhameti:
Hz. Ömer anlatıyor.Bir gün Rasul Ekrem esirler arasında çocuğundan
ayrılmış bir kadın gördü. Kadın çocuğu- nun hasretinden rast gelen çocuğu
kucağına alıyor,onu sevip emziriyordu. Rasul-i ekrem ashabına: "Hiç bu
kadın çocuğunu ateşe atar mı " diye sordu. Ashab "asla " cevabını verdi.
Bunun üzerine Rasul-i ekrem : " O halde biliniz killah'ın kullarına
merhameti,bu kadının çocuğuna merhametinden daha fazladır." buyurdu.

Kötü konuşana karşı:
Bir gün bir adam Allah Rasulünün huzurunda Hz. Ebubekir'e küfretmişti. Hz.
Ebubekir cevap vermemiş,adam üçüncü defa küfredince Oda cevap vermiş.
Bunun üzerine Allah Rasulü oradan kalkıp gitmişler. Hz. Ebubekir üzgün ve
kırgın Rasulullah'ın yanına varmış ve demiş ki: "O bana küfrederken
oturuyordunuz. Ben ona cevap verince kalktınız ve gittiniz. " Rasulullah
şöyle buyurmuşlar: "Bir melek senin adına ona cevap veriyordu.Sen karşılık
verince,o melek gitti ve yerine şeytan geldi. Şeytan gelince de ben orada
oturamadım." Bunun üzerine şu ayet-i kerime indi: "Allah fena sözün
açıklanmasını sevmez,ancak zulme uğrayanlar başkadır. Allah
işiticidir,bilicidir. Bir hayrı açıklar veya gizlerseniz yahud bir
kötülüğü affederseniz,şüphe yok ki Allah çok afedicidir. Çok güçlüdür."
Bir başka rivayetde; bir kavme bir misafir gelmiş,yemek vermişler. Fakat
şikayet etmiş. Şikayetinden dolayı da azarlanmış. Bunun üzerine yukarıda
ki ayet inmiştir. Bu da gösteriyor ki, hakkına riayet edilmeyen
misafir,mazlumlar sınıfından sayılır.