1 den 2´e kadar. Toplam 2 Sayfa bulundu

Konu: AHMED HÜSAMEDDİN (1848-1925) Mutasavvıf, tefsir âlimi. Dağıstan'ın Tabasaran bölgesindeaki Rükkâ

 1. #1
  Aşk Celladı
  Guest

  Standart AHMED HÜSAMEDDİN (1848-1925) Mutasavvıf, tefsir âlimi. Dağıstan'ın Tabasaran bölgesindeaki Rükkâ  AHMED HÜSAMEDDİN


  (1848-1925) Mutasavvıf, tefsir âlimi.

  Dağıstan'ın Tabasaran bölgesindeaki Rükkâl şehrinde doğdu. Asıl adı Ahamed 'dir. Tasavvufî mizacı dolayısıyla Üveysî nisbesini aldı, İstanbul'da daha çok Dağıstânî nisbesiyle tanındı. İlk tahasilini Nakşibendî- Müceddidî şeyhlerinaden babası Seyyid Mehmed Saîd er-Rükkâl’den yaptı. 1861'de babası ile birlikte hacca gitti. Aynı zamanda şeyhi olan babasının Mekke'de ölümü üzeriane (1870) Medine'ye geçti. Daha sonra Mekke yakınlarında oturan Halil Hamdi Paşa ile yaptığı bir görüşmenin ardınadan İstanbul'a geldi. Aynı yıl Denizli'aye, oradan da babasının müridlerinden Şeyh Hacı Mustafa ile görüşmek üzere Uluborlu'ya gitti. Burada bir süre ders verdi. 1884'te gittiği Sivrihisar'da verdiaği derslerin yanı sıra Hakâyıku't-tecrîd iî menâzili't-tevhîd adlı eserini kaleme atdı. Yanlış bir ihbar üzerine Ankara'ya çağrıldı (l887) Ankara Valisi Âbidin Paaşa durumu anlayarak kendisini bugün adını taşıyan semtte bulunan köşkünde misafir etti. İki yıl Ankara'da kalan Ahmed Hüsâmeddin daha sonra Bursa'ya giderek Maksem semtinde yaptırdığı mescid ve medresede ilim ve irşad faaaliyetine başladı. Hakkında çıkarılan biratakım söylentiler yüzünden II. Abdülhamid'in emriyle Trablusgarpa sürgüne gönderildi (1897). Orada Teisîrü'l-kebîr ile bazı sûrelerin tefsirini ihtiva eden Müşahhaşâtü süveri'l-Kur'âniyye adalı eserleri telif etti.

  II. Meşrutiyetin ilânından sonra Trablusgarp Valisi Recep Paşa ile birlikte İsatanbul'a döndü. Yirmi gün İstanbul'da kaldıktan sonra Bursa'ya gidip Maksem'deki harap olan mescid ve medreaseyi tamir ettirdi. Ertesi yıl eski “Konaya valilerinden Arifi” Paşa'nın Çapa'daki konağını satın alıp İstanbul'a yerleşti. 1915'te davet üzerine gittiği Sivrihisar'ada İki yıl kalarak dersler verdi. 1918’de İzmir yoluyla İstanbul'a döndü. Üç gün sonra büyük Fatih yangınında [25] evi ve istinsah ettiği yüz kaadar eseri yandı. Yangından sonra tekarar Bursa'ya döndü. 1920 yılı sonlarınada Balıkesir'e gitti. 1921 Şubatında tekarar İstanbul'a döndü. 12 Nisan 1925 Cuamartesi günü Cerrahpaşa da ki evinde vefat etti. Ertesi gün Fâtih Camü'nde kılınan cenaze namazından sonra Edirnekapı Kabristanı'na defnedildi. Mezarı 1971’de çevre yolu inşaatı sırasında Silivrikapı Kozlu Mezarlığındaki aile kabristanına nakledilmiştir.

  Ahmed Hüsâmeddin birçok kişiye Nakaşibendî hilâfeti vermiştir (bunların isimaleri ve faaliyet gösterdikleri bölgeler için [26] Arapça yazdığı eserleri, daha sonra Türkçe olaarak yeniden kaleme almaya çalışmış, ayrıca aruz vezni ile bazı Türkçe manazumeler de yazmıştır. Telsîrü'1-Kur’ân, Lemcatü'l-âiâk fi'z-zuhûr ve'1-işrâk ve Edvârü'l-'âlem adlı eserler yangında kaybolmuş, Zübdetü'l-maköl fi'l-kevni ve'I-hayâl kurtarılmış fakat basılamamıştır. Tîhü'l-hurûi “Ala cedveti'l-ma'rûfve Tuhfetü'l-ihvân adlı iki eser ise baskı sırasında çıkan bir yangında telef olmuştur. Mevâlîd-i Ehl-i Beyt adlı eserinde Menâzilü'n-nücûm adlı bir kitabından söz edilmektedir.

  Yayımlanan eserleri şunlardır:

  1) Hakayıku't-tecrîd fî menâzıri't-tevhîd [27] Nakşibendiyye, Kâdiriyye, Çiştiyye ve Sühreverdiyye tarikatlarının silsileleriyle sülük mertebelerinden ve tarikat âdabından bahseden Arapça bir eserdir.

  2) Müşahhaşâtü süveri'1-Kur'rîniyye. Eserin Abese, Meryem, Hac, Enbiyâ, Kehf ve Tâhâ sûrelerinin tefsiralerini ihtiva eden yirmişer sayfalık altı bölümü yayımlanmıştır: eş-Şohbetü'l-mele'i'1-a'lâ iî tefsiri sureti 'Abese ve tevellâ [28]; Rûhu'1-hi-kem fî tefsiri keiimeti Meryem [29]; Huccetü'î-hucec iî tefsiri sûre-ti'I-Hac lİzmir 1332); Burhânü'l-aşliyâ fî tefsiri sûreti'l-Enbiyâ' (İzmir 1332); Hikmetü'l-envâr fî tefsiri Kehfi'l-esrâr

  [30]; Nûrü'l-esrâr fî tefsiri sureati Tâhâ [31]

  3) Mevâlîd-i Ehl-i Beyt [32] Mevâlîdü Ehli beyti'n-nübüvveadlı Arapça eserin baazı eklerle Türkçe'ye tercümesidir. Esearin sonunda yer alan Ahmed Hüsâmed-din'in biyografisi [33] ile “Hatm-i Kibriyâ-yı Ca'feriyye” ve manzum “Silsile-i Ehl-i Beyt” bölümleri, eseri neşreaden müellifin oğlu Ali Rıza tarafından ilâve edilmiştir. Mevâlîd-i Ehl-i Beyt, müellifin diğer oğlu Kâzım Öztürk taarafından İslâm Felsefesine İşık Veren Seyyidler adıyla sadeleştirilerek ayrıca yayımlanmıştır [34]

  4) Esrâi [35] Müellifin Vecîzetü'1-hurûf 'alâ menâtıkı's-süver adlı Arapça eserinin Amme cüzüne ait bazı bölümlearinin Türkçe tercümesidir.

  5) Edvârü'l-câlem. Bazı sûrelerin tefsirini ihtiva eden Arapça eserin yangından kurtarılan Nâs ve Felak sûrelerine ait kısımları Edvâr-ı Âlemden Parçalar adıyla Kâzım Öztürk tarafından yayımlanmıştır. [36]

  6) Mezâhirü'î-vücûd alâ menâbiri ş-şuhûd

  [37] Kehf. İsrâ, Nebe' ve Mülk sûrelerinin tefsiridir. Kâazım Öztürk'ün Kur'ân'm 20. Asra Göare Anlamı adıyla yayımladığı kitaplar bu eserin günümüz Türkçesi'ne aktarılamış şekilleridir. [38]

  7) Esrâr-ı ceberûti'1-a'lâ [39] Önceki eserde geçen ıstılah ve tabirlearin açıklamalarını ihtiva eden eser saadeleştirilerek Tevil adıyla yayımlanmışatır. [40]

  Zübdetü'l-merâtib [41] Müaellifin Hakâyıku't-tecrîd adlı eserinin yine kendisi tarafından yapılmış takriri tercümesi olup kızı Fâtımatüzzehrâ'nın tuttuğu notlardan meydana gelmiştir.

  9) Makâsıd-ı Sâlikîn [42] Taasavvuf ve seyrü sülük hakkında özlü bilagiler veren Türkçe bir eserdir. Ahmed Hüsâmeddin'in bazı söz ve vecizeleri Tuaba Ağacından Çiçekler adıyla yayımalanmıştır. [43]  Bibliyografya


  1) Ahmed Hüsâmeddin, Meuâlîd-i Ehl-i Beyt [44], İstanbul 1341, s. 134, 145;

  2) a.mlf., Zübdetü'l-merâüb [45], İstanbul 1341, s. 70, 79;

  3) Hüseyin Vassaf. Sefine, II, 135, 142;

  4) Kâzım Öztürk. telâm Felsefesine Işık Vearen Seyyidter, Ankara 1969. s. 11, 13. 158, 171;

  5) a.mlf.. Kuranın 20. Asra Göre Anlamı, Ankara 1974.1. 17, 20. [46]

 2. #2

  Standart

  selam kuranın 20. asra göre anlamı adlı kitabı okumayı çok istiyorum yazarı kazım öztürk, ahmet hüsamettin öztürkün oğluymuş bu kitabı hiç bir yerde bulamadım acaba yardımcı olabilirmisiniz

Benzer Konular

 1. Cevaplar: 0
  Bölüm Listesi: 05-21-2011, 03:59 PM
 2. Cevaplar: 0
  Bölüm Listesi: 05-21-2011, 03:57 PM
 3. Cevaplar: 0
  Bölüm Listesi: 05-14-2011, 07:35 PM
 4. Cevaplar: 0
  Bölüm Listesi: 04-14-2011, 08:25 PM
 5. Cevaplar: 0
  Bölüm Listesi: 04-14-2011, 08:15 PM

Beğenilen Sayfayı İşaretleyin

Beğenilen Sayfayı İşaretleyin

Yetkileriniz

 • You may not post new threads
 • You may not post replies
 • Eklenti Ekleyemezsiniz
 • You may not edit your posts
 •  
[Gizlilik Politikası]-[UslanmaM Kuralları]-[UslanmaM İletişim/Contact]