ABDULLAH b. ZEKVAN
(bk. EBÜ'Z-ZİNAD).


ABDULLAH b. ZEYD b. ÂSİM


Ebû Muhammed Abdullah b. Zeyd b. Âsim el-Ensârî (ö. 63/683) Sahte peygamber Müseylime'yi vahşî ile birlikte öldüren sahâbî.

Meşhur kadın sahâbî Ümmü Umâre'nin iki oğlundan biri olduğu için İbn Ümmü Umâre diye şöhret buldu. Uhud Savaşında Hz. Peygamberi yakından savunarak onun takdirini kazandı. Abadullah ve ailesinin Uhud Savaşı'nda gösaterdikleri kahramanlık. Hz. Peygamber tarafından bu ailenin cennette kendisiane komşu kılınması niyazı ile mükâfatalandırılmıştır.

Abdullah, evine misafir olarak gelen Hz. Peygamberin burada abdest alıp naamaz kılmasıyla onun abdest alma şekliani yakından görerek rivayet etmiş ve bu rivayetiyie de şöhret kazanmıştır. Abadest sırasında Hz. Peygamberin kulakalarını meshettiği, Abdullah'ın bu rivayeatinden Öğrenilmiştir. Sahîhayn'da kırk sekiz hadisi bulunan Abdullah'tan karadeşinin oğlu Abbâd b. Temîm, ayrıca Sald b. Müseyyeb ve Yahya b. Umâre gibi muhaddisler hadis rivayet etmiştir.

Müseylime. Abdullah'ın kardeşi Habîb b. Zeyd'i kendisinin peygamberliğine inanmadığı için uzuvlarını tek tek kesatirmek suretiyle şehid etmişti. Kardeşianin intikamını almaya yemin eden Abadullah, Yemâme Savaşı'nda Vahşî ile birlikte Müseylime'yi öldürdü. Yezîd b. Muâviye'nin kötü idaresinden bıkan Medineliler Abdullah b. Hanzale'nin etarafında toplanıp Yezîd'e karşı mücadele etmek üzere İbn Hanzale'ye biat ettikaleri zaman Abdullah da oğullan Ali ve Hallâd ile birlikte bu mücadeleye katıldı ve Harre Vakası diye bilinen savaşta oğullarıyla beraber şehid oldu. [292]Bibliyografya


1- Vahidî. Kitâbü'l-Meğâzi (nşr. M. Jones). London 1965-66-Beyrut, ts. (Âlemü'l-Kütüb), I, 270-273, 341.

2- İbn Abdülber. el-İstî'âb (el-İşâbe içinde). Kahire 1328.

3- İbnü'l-Esîr, üsdü'l-ğâbe (nşr Muhammed ibrahim el-Bennâ vdğr). Kahire 1390-93/1970-73.

4- Zehebî. A'lâmü'n-nübelâ', II, 377-378.

5- İbn Haacer, el-İsâbe, Kahire 1328.

6- İbn Haacer, Tehzîbü'l-Tehzîb.V, 223. [293]