Delphide Döngüler
İf Döngüsü
if döngüsünün genel yapısı aşağıdaki gibidir.
If şart then
Komut ;
Else
diğer komut ;
Örnek: var
i : integer ;
begin
i := 0;
i := i + 1 ;
if i = 1 then begin
Label1.Caption := 'Doğru ';
end
else
if i<>1 then begin
Label1.Caption := 'Yanlış ';
end;
end;
Case Döngüsü
Bir değişkenin aldığı bir çok değere göre ayrı komutların çalıştırılması gereken durumlarda
Case döngüsü kullanılır. Genel yapısı aşağıdaki gibidir.
Case değişken of
durum1 : Komutlar ;
durum2 : Komutlar ;
......
durumn : komutlar ;
Else komutlar ;
end;
Yukarda dikkat edilirse değişken; durumlara uyan değerler aldığı zaman ilgili komutlar çalışacak
eğer değişkenin değeri hiçbirine uymuyorsa Else' den sonraki komut çalışacaktır.
Aşağıdaki örneği inceleyelim.
Case x of
1 : label1.Caption := ' Merhaba ' ;
2 : label1.Caption := ' Dünya ' ;
3 : Edit1.Text := ' Bahadir Sahin ' ;
else
Edit1.Text := ' Hoşçakal ' ;
end;
For Döngüsü
For döngüsünün genel yapısı aşağıdaki gibidir.
For i := ilkdeğer to sondeğer do
begin
komut ;
end ;
Burada to kullanıldığı için i artarak değerler alır.downto kullanıldığı zaman değer i değerleri
azalarak gider.
For i := ilkdeğer downto sondeğer do
begin
komut ;
end ;
Örnek : var
i : array [ 1 .. 20 ] of string ;
k : integer ;
begin
for i := 1 to 20 do
i [ k ] := InputBox( ' i değer girişi ' ,Inttostr (k ) + '.nin adı ' , ' ' ) ;
end ;
While - Do Döngüsü
Bir şart gerçekleştiği zaman çalışması gereken program bloklarında kullanılır.Genel yapısı
aşağıdaki gibidir.
While şart do
Begin
Komutlar ;
end ;
Örnek :var
i : integer ;
Begin
i := 0 ;
while i < 10 do
Begin
Label1.Caption := inttostr ( i ) ;
i := i + 1 ;
end ;
Repeat - Until Döngüsü
Genel yapısı aşağıdaki gibidir. Şart gerçekleşene kadar çalışması gereken kısımlarda kullanılır.
Repeat
Komut ;
Until Şart ;
Örnek: var
i : integer ;
begin
repeat
i := 50 ;
Until (i>0) and ( i < 50 )
end ;
Döngü Kontrol İfadeleri
Bazı durumlarda döngü bitmeden döngüden çıkılmak istenebilir. Bu gibi durumlarda döngü
kontrol deyimlerini kullanmak gerekir. Bunlardan bazıları Break, Continue gibi deyimlerdir.
Break
Break kontrol deyimi For,While veya Repeat döngülerinden birinde döngüden çıkmak için
kullanılır.Aşağıdaki örneği inceleyelim.
Örnek rocedure TForm1.Button1.Click ( Sender : TObject ) ;
var
i : array [1 .. 20 ] of string ;
k : integer ;
begin
for i := 1 to 20 do
if i [ k ] = 'Bahadir' then begin
break ;
if > 50 then begin
ShowMessages (' Aranan kayıt bulunamadı. Tekrar deneyiniz...' ) ;
end
else
ShowMessages (Inttostr ( k ) + ' . kişi' ) ;
end ;
end ;
Continue
Continue; For, While veya Repeat döngülerinde bazı şartlar gerçekleştiğinde döngünün sonuna
gitmeden tekrar başa dönmesini sağlar.
Örnek: var
i : integer ;
Begin
for i := 1 to 20 do
if i<10
continue ;
end ;
ShowMessages( Inttostr ( i ) ) ;
end ;
Exit
Exit; mevcut program bloğundan, bloğun sonuna ulaşmadan çıkmaya yarar.
Örnek : var i : integer ;
begin
i := strtoint ( Edit1. Text ) ;
if i <10 then begin
exit ;
end
else
Edit1.Text := 'i'nin değerleri 10'dan büyük.' ;
end ;
end;
Halt
Programdan çıkış sağlar.
Örnek: Begin
Form1.Halt ; // Programdan çıkış sağlar.
end ;
Whit - Do
Herhangi bir kontrol elemanının birden fazla özelliğini değiştirmek için yada metodlara ulaşmak
için kullanılır. Genel kullanımım şekli aşağıdaki gibidir.
With kontroladi do
Begin
....
end ;