Toprak Kirliliği
Toprağa bırakılan zararlı ve atık maddelerle toprağın özelliklerinin bozulmasına
toprak kirliliği denir. Kirlenmiş topraklarda bitkiler kökleri aracılığı ile bu zehirli
maddeleri alırlar. Bu zehirli maddeler besin zinciri yoluyla insanlara ve hayvanlara
ulaşır.
B‹YOLOJ‹ 3
Toprak kirliliğine neden olan başlıca etmenler;
1. Plânsız kentleşme,
2. Tarımda kullanılan ilaçlar, gübrelemedeki yanlış uygulamalar,
3. Evsel, sanayi ve hastane atıkları,
4. Hava kirliliği sonucu oluşan asit yağmurları,
5. Nükleer enerji atıkları olan radyoaktif atıklar,
6. Su kirliliği de doğal olarak toprak kirliliğine neden olmaktadır.
Toprak kirliliğini önlemek için alınacak önlemler şöyle sıralanabilir:
1. Sanayi tesisleri ve yerleşim alanları verimli tarım alalarına kurulmamalı, yeşil
alanlar artırılmalıdır.
2. Evsel, sanayi ve hastane atıkları toprağa zarar vermeyecek şekilde toplanıp,
depolanmalı ve değerlendirilmelidir.
3. Tarım ilaçlarının uygulanması ve yapay gübre kullanımında yanlış uygulamalar
önlenmelidir.
4. Nükleer enerji kullanımı bilinçli bir şekilde yapılmalıdır.
5. Toplumlar ağaç sevgisi ve ormanların korunması konusunda eğitilmelidir.