BiYOLOJiNiN TARiHi GELiŞİMİ
Biyoloji bilimi ile ilgili ilk çalışmalar çok eskiye dayanmaktadır.
Aristo (M.Ö.384-322) ilk olarak canlıların oluşumunu kendiliğinden oluş hipoaaai
ile açıklamış ve canlılarla ilgili olan ilk sınışandırmayı yapmıştır. Ancak bu
sınışandırma bugün geçerli değildir.
Galileo (Galile) 1610 yılında ilk mikroskobun yapımını gerçekleştirmiştir.
Robert Hooke (Rabırt Huk) 1665 yılında ilk olarak mikroskopta, mantardan aldığı
kesiti inceleyerek ilk olarak hücreyi tanımlamıştır.
Carolus Linnaeus (Karl Linne) 1707- 1778 yılları arasında ilk bilimsel
sınışandırmayı yapmıştır (Resim 1.3).
Charles Darwin (Çarls Darvin) 1859 yılında "Türlerin Kökeni" adlı kitabında
evrim ile ilgili fikirlerini ortaya koymuştur (Resim 1.4).
Pasteur (Pastör) 1822 ile 1895 yılları arasında yaşamıştır. Yaptığı birçok
çalışmanın içinde mikroskobik canlıların fermantasyona neden olması ve kuduz
aşısının bulunması örnek olarak verilebilir.
Gregor Mendel (1822-1884) Bezelyeler üzerinde yaptığı bir dizi deneyler
sonucunda kalıtsal özelliklerin dölden döle geçişi ile ilgili önemli sonuçlar elde ederek
genetik biliminin kurucusu olmuştur.
Wilhelm Röntgen (Vilhem Röntgen) 1895 yılında tıpta kullanılmak üzere röntgen
ışınlarını bulmuştur.
James Watson (Ceyms Vatsın) ile Francis Crick (Frans Krik) 1953 yılında şu anda
da geçerli olan DNA’nın yapısını ortaya koymuşlardır.
Wilmut (Vilmut) 1997 yılında bir koyundan alınan vücut hücresinin çekirdeğini,
başka bir koyuna ait çekirdeği çıkarılan yumurta hücresine aktarmış ve diğer koyunun
genetik ikizini elde etmeyi başarmıştır.
BiYOLOJi 3
VI. BiYOLOJiNiN ALT BiLiM DALLARI
Her bilim dalında olduğu gibi biyolojinin de alt bilim dalları bulunmaktadır.
incelediği canlı çeşidine göre öncelikle botanik ve zooloji olmak üzere iki ana guruba
ayrılır.
• Botanik, bitkileri inceleyen bilim dalıdır.
• Zooloji, hayvanları inceleyen bilim dalıdır.
fiimdi de bu canlıların yapısal, işlevsel vb. özelliklerini inceleyen biyolojinin diğer
alt bilim dallarını görelim.
Sitoloji; Hücrenin yapı, görev, çoğalma ile ilgili özelliklerini inceleyen bilim
dalıdır. Kısaca hücre bilimidir.
Histoloji; Doku bilimi yani canlıların dokularını en ince ayrıntısına kadar
inceleyen bilim dalıdır.
Morfoloji; Canlıların dış görünüşlerini inceleyen bilim dalıdır.
Anatomi, Canlıların iç yapısını yani iç organlarını, bunların yerlerini, işlevlerini
inceleyen bilim dalıdır.
Embriyoloji; Organizmaların döllenmiş yumurtadan itibaren gelişimini ve
farklılaşmasını inceleyen bilim dalıdır

(Fizyoloji; Canlılarda doku ve organların çalışmasını, işleyişini, görevlerini
inceleyen bilim dalıdır.
Moleküler Biyoloji; Moleküler düzeyde canlıların yapısını inceler.
Genetik; Kalıtım bilimidir. Canlıların genlerini, kalıtsal karakterlerin nesilden
nesile nasıl geçtiğini inceleyen bilim dalıdır.
Uzay Biyolojisi; Uzay ortamı ile karşılaşan canlıda bu ortamdan dolayı meydana
gelen olumlu olumsuz etkilerini inceleyen biyolojinin alt dalıdır.
Ekoloji; Canlıların çevreleri ve birbirleri ile ilişkilerini inceleyen biyolojinin alt
dalıdır.
Evrim; Canlıların zaman içinde geçirdikleri değişimi inceleyerek meydana gelen
değişiklikleri ve yeni türlerin oluşumunu açıklayan bilim dalıdır.
Ta k s o n o m i ; Canlıları benzerliklerine ve akrabalık derecelerine göre
sınışandırarak inceleyen bilim dalıdır.
Biyokimya; Canlıların yapısındaki kimyasal maddelerle biyokimyasal
tepkimelerin incelendiği bilim dalıdır.
Yukarıdaki anlatımlar, biyolojinin alt bilim dallarına genel bir bakış idi. Bu alt
bilim dallarının sayısı daha da artırılabilir ve her geçen gün de yapılan çalışmalarla bu
alt bilim dallarının sayısı artmaktadır.
VII. BiYOLOJiNiN UYGULAMAALANLARI
Daha önce öğrendiğiniz, biyolojinin konusu başlığı altındaki bilgilerden, biyolojinin
uygulama alanları ile ilgili olarak fikir yürütebilirsiniz.
Örneğin, çevreyle ilgili birçok sorunun çözümlenmesi biyolojinin uygulama alanı
içerisinde yer almaktadır. Aynı şekilde biyolojik araştırmalarla birçok hastalıklara
çözümler bulunması ve halen bu tür çalışmaların devamı, biyoteknoloji ve genetik
mühendisliği ile bitki ve hayvan üretiminde verim artırma çabaları gibi birçok çalışma
alanı biyolojinin uygulama alanlarını oluşturmaktadır.